maken van de sporthal, niet naar behoren aan hun trekken zullen komen. Dat zal naar verwachting een gevecht worden wiens toestel onderop zit en wiens toestel bovenop. Hij vindt dat niet dezelfde fout moet worden gemaakt als bij de bouw van de kantine op de Buizerd, die al gauw te klein bleek te zijn. Hij stelt derhalve voor de toestellenberging groter te maken. Het raadslid de Brui.jn verklaart niet tegen de bouw van een sporthal te zijn maar wenst wel vast te houden aan de restrictie dat wanneer mocht blijken dat de vergoeding van het Ministerie van Onderwijs zodanig is, dat deze beneden onze verwachting ligt of later komt dan wij gedacht hadden, dan moet dit voorstel opnieuw aan de orde worden gesteld. Het raadslid de Bruijn antwoordt hierna op de vraag van het raadslid Schouteten dat de betrokken verenigingen zelf bezig zijn om een eigen ruimte te vinden Als alles meezit zijn zij er binnen enkele weken uit. Het betreft V.V.O.V., de Bejaardenbond en de Fanfare. De voorzitter merkt hierna nog op, dat de Stichting de Berk V.V.O.V. gelegenheid heeft aangeboden maar dit is niet aanvaard omdat het bij de balletlerares niet uitkwam. Dan moet men inderdaad een eigen onder komen hebben, wat precies op die dag en op die middag beschikbaar is. Dit wordt moeilijk als men geen zaalruimte heeft. Hij kan zich voor stellen dat het bestuur van de balletgroep van V.V.O.V. zegt: we stoppen ermee maar van de andere kant mag men van het stichtingsbe stuur niet verlangen dat men een andere vereniging, die reeds lang gebruik maakt van de Berk, uit het gebouw zet ten behoeve van V.V.O.V. Wethouder Bui.js reageert hierna op de verklaring van het raadslid de Ru, die zich de woorden van de voorzitter herinnerde, door te verwijzen naar pagina 7 van de notulen van de vorige raadsvergadering. De Heer de Ru is begonnen met te zeggen over die zaalaccomodatie: een sporthal aan de Postbaan: vergeet het maar. Het raadslid de Ru verklaart dit te begrijpen en hij begrijpt ook dat het publiek gaat klappen, dit omdat men waarschijnlijk niet weet waar het over gaat, maar toen spraken we wel over een veel groter bedrag dan thans, dat scheelt enige tonnen. Wethouder Buijs vervolgt: de Heer de Ru zegt: een sportzaal levert een nadelig saldo op van 248.000,--, wat redelijk ingeschat is, over die ramingen waren wij het allen eens. Hij staat perplex dat de V.V.D.-fractie de ene maand zegt alles con centreren bij de Berk, vergeet het maar een sportzaal aan de Postbaan; een maand later moet alles weg bij de Berk en verhuizen we weer naar de Postbaan.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 96