Het college moet trachten een schriftelijke toezegging te krijgen. Is dit niet mogelijk dan zal de raad deze plannen opnieuw moeten bekijken. Het raadslid Schouteten sluit zich hierbij aan. Hij heeft contact op genomen met het Ministerie van Onderwijs, waar men verklaarde geen toezeggingen te kunnen doen. Men ziet het echter somber in. Hij hoopt echter dat de plannen verwezenlijkt kunnen worden omdat er de laatste tijd veel negatieve berichten waren. De voorzitter verklaart hierna dat het college blij is met de stand punten van de diverse fracties, waaruit duidelijk blijkt dat moet worden doorgegaan. Het college is dezelfde mening toegedaan. Het heeft al te lang geduurd, wij moeten nu spijkers met koppen slaan. Ten aanzien van de aangehaalde onderwijsvergoeding merkt hij op dat de procedure is dat de raad eerst een besluit moet nemen, gelden moet voteren en dit totaalpakket ter goedkeuring moet zenden naar Gedeputeerde staten. Dit college moet deze zaak zuiver van de finan ciële kant beoordelen, of de draagkracht van de gemeente groot ge noeg is om dit project voor de toekomst rechtop te kunnen houden. Als de goedkeuring binnen is kan de gemeente bij het ministerie van Onderwijs aankloppen om een onderwijsuitkering uit het Gemeentefonds. Yan de zijde van de inspectie van het lager onderwijs is hem medegedeeld dat al de gemeenschap van Putte zegt het gemeenschapshuis de Berk voor de gemeenschap nodig te hebben dat dan de functie van gymnastiek onderwijs aan het gebouw onttrokken kan worden. Consequentie daarvan is dat de gemeente of het schoolbestuur een nieuw onderkomen moet bouwen voor gymnastiekonderwijs. Als Gedeputeerde staten goedkeuring verlenen verwacht hij van het Ministerie van Onderwijs geen al te grote problemen. Binnen welk tijdsbestek dit kan gebeuren kan hij niet zeggen. Uit ervaring weet hij dat 16 oktober een uiterst belangrijke datum is. Wil men voor het komend jaar in aanmerking komen voor een onderwijsuitke ring dan moet zo'n gebouw vóór 16 oktober klaar zijn, anders moet men een jaar wachten. Als het college in de knoei komt moet deze zaak opnieuw aan de orde worden gesteld. Het college heeft daar geen moeite mee, doch dan zal het totale pakket op tafel moeten worden gelegd en zal de raad over dit totale pakket een beslissing moeten nemen. Stel dat dit een jaar gaat duren, hetgeen hij niet hoopt, dan zal de raad opnieuw moeten gaan discussiëren over wat dan gedaan moet worden. Dan zal bekeken moeten worden of de aanbesteding moet worden uigesteld of dat een andere accomodatie moet worden gezocht. In het laatste geval wordt het een twijfelachtige zaak.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 93