Het raadslid A. Buijs heeft een voetgangersoversteekplaats bepleit. Naar de mening van de voorzitter is dit in de laatste alinea van het voorstel meegenomen: "Voorts stellen wij voor met het provincie bestuur in overleg te treden over de aanleg van een voetgangers oversteekplaats in de Antwerp se straatnabij de vestiging van de supermarkt van Albert Heyn". De plaatsbepaling sec is buiten be schouwing gelaten. In de eerste bespreking met Gedeputeerde de Geus is n.l. door één van de ambtenaren van de provinciale waterstaat verklaard dat het mogelijk is aan de beide uiteinden van de vluchtheuvel een uit stulping te maken. Hierdoor ontstaat op twee plaatsen een weg versmalling, die de voetgangers kunnen benutten om over te steken. Met knipperlichten is niet iedereen even gelukkig. Het raadslid de Ru vindt het jammer dat de raad een stuk voorge schoteld krijgt, waarin 5 punten staan waar je mee eens bent en 1 punt waar men op tegen is. Met bepaalde punten is zijn fractie het helemaal eens, alleen het stopverbod ziet hij niet zitten. Hij is bang dat de situatie op de Antwerpse straat daardoor gevaar lijker wordt, want de auto's krijgen meer ruimte om door te rijden richting Bergen op Zoom. Nu er zowel rechts als links auto's geparkeerd staan moeten de weggebruikers vaart minderen. Als er één kant vrij wordt gemaakt zal de mogelijkheid om harder te gaan rijden toenemen. De voorzitter merkt op dat er in de bebouwde kom een maximumsnel heid geldt. Bovendien patrouilleert de verkeersgroep van de rijks politie regelmatig op de provinciale weg en controleert zowel het personenverkeer als het vrachtverkeer in sterkere mate dan ooit het geval is geweest. Dit omdat de weg Putte-Steenbergen-Rotter- dam en ook Putte-Roosendaal-Rotterdam zeer belangrijk is geworden voor het vrachtverkeer. Dit is een gegeven dat zich sterk openbaart. Aan vrachtwagenchauf feurs is gevraagd waarom zij deze weg nemen, waarop zij antwoordden dat zij per dag een vracht meer van Rotterdam naar Antwerpen kun nen brengen dan wanneer zij over de E-10 gaan. Dit betekent winst. Volgens het raadslid de Ru betekent dit ook dat er -harder gereden moet worden. Het raadslid Looijen meent dit te kunnen ontzenuwen. Er is gesproken over de mogelijkheid om een voetgangersoversteekplaats te creëren bij de Breestraat middels een uitstulping aan de trottoirs langs de Antwerpsestraat. Dit betekent dat alleen de automobilisten, die voorbij de laatste uitstulping zijn, sneller door kunnen trekken. Bij filevorming zul len de andere automobilsten echter moeten wachten tot de opstop ping is opgeheven.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 90