-5- 6. Vcorakel tot het betuigen van adhesie dan de Stichting Regionale Omroep We at-Brabant er, to" h et verlenen van een eenmalige aubaidie. Zonder dat iemand stemming verlangt wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 7. ya3tatelling gemeentelijk plan voor de openbare bibliotheekvoorziening voorde .laren 198j t/m 1985» Hst raadslid Mevrouw Bmke vindt het geheel verwarrend. Zij heeft begrepen dat de leden van de commissie deze voorziening erg kostbaar vinder.. In de stukken wordt ateeds gesproken over uitleenbibliotheek hetgeen. echter bij een gemeente beneden de 5000 inwoners niet mogelijk ia, maar dat dan sprake is van een P<B.C0-filiaalo Maar hier wordt ateeas over een uitleenbibliotheek gesproken. Ten aanzien var. het kostenaspect wordt er eerst gesproken over 18G.-000,-- Inde notities die bij de raadsstukken zijn gevoegd, wordt t>5 590.genoemd De vcorzi tter beaamt dit. H-' raadslid Mevrouw Emkê vervolgt hierna dat er in de commissie alge mene zaken gespreken a3 over de bibliotheek d,ie bij de zuiderburen Komt. In de krant werd gespreken dat burgemeester de Bie het geweldig v;nit als de mer.sen uit Nederland komen. Die zijn daar net zo goed .-.kom als de Belgen, dit geldt ook voor de bibliotheek. Zxj vraagt zich af wat er nu gedaan moet worder. Als de mensen uit Putte we.k'.m zijn in Stabroek en daar komt eer. bibliotheek, wat moet men dan in Putte met eer. dergelijke voorziening. Daartegenover zou zij ook in Putte een bibliotheek willen hebben zodat de mensen van twee walletjes kunnen eten,, Zij ziet graag dat door de gemeente getracht wordt in Putte een voor ziening gerealiseerd te krijgen. Lukt dit niet, dan kan men nog altijd r.aar het RavenhofAlvorens terzake definitieve besluiten te nemen zal de raad t z.t duidelijk moeten nagaan wat het kostenaspect is. Het raadslid var. Wees verklaart geen moeite te hebben met het plan. Het behelst nog geen kredietverlening. Mevrouw Smke heeft gesproken van 2 walletjes te willen eten. Hij is Van "mening lat dit mogelijk zal zijn aan de andere kant van de grens De gemeente Kapellen zal in Putte een cultureel centrum gaan bouwen, bestaande uit een bibliotheek, een discotheek, vergaderzalen enz. Het plan is reeds goedgekeurd en zal er binnenkort komen. Hij hee^.t er geen moeite mee dat de gemeente op de lijst geplaatst wordt. Het raadslid Looi.jen verklaart hierna dat ook zijn fractie geen moeite heeft met het plan, omdat hij duidelijk ziet dat de gemeente Putte pas rond 1990 aan de beurt zal zijn. Ais de gemeente een plan heeft en de mogelijkheid doet zich voor,dan Kan alert worden gereageerd. Op grond van de Benego-contacten zou met deze gemeenten ccr.tact kunnen worden opgenomen om gebruik te kunnen maken van deze diensten, speciaal het Ravenhof biedt in deze bijzondere pe rspec t ieven Het raadslid Mevrouw Emke citeert hierna de burgemeester, die reageert op een vraag of de Nederlanders daar mogen komen Burgemeester de Bie moer niet zoveel van dat officiële gedoe hebben Ik zie ons nog niet naar Nederlands Putte stappen om te zeggen, hé, betalen jullie eens mee, want daar maken zoveel mensen uit jullie gemeente gebruik van onze gemeenschapsvoorzieningen In de praktijk 1 oopt iedereen gewoon de gr-r.o over, moet men dar. gaan zeggen: ho wachten jullie eens, jullie mogen hier niet kernen, omdat ie van de andere kant van de grens komt. Vcci ons maakt bet niets uit of iemand uit Nederland komt of uit België De problemen aan de andere kant van da grens liggen schijnbaar niet zc moeilijk, althans niet In die mate dat er op gemeentelijk niveau contacten moeten worden gelegd om problemen op te lossen. 1 aadslid Loo 1 jen verklaart bedeeld te hebben dat deze Benego- contacten "de intentie moeten hebben om iets te kunnen organiseren op cultureel gebied, dus niet puur bibliotheek. Momenteel moeten de mensen uit Putte naar Bergen op Zoom om culturele

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 8