Wanneer deze gemeentebesturen op één lijn zitten, ziet de Heer de Geus kans om deze zaak snel aan de orde te krijgen bij het Mini sterie van verkeer en waterstaat. Eenzelfde voorbeeld noemt hij de situatie rond Boxmeer, waar de gemeenten samen met de provincie een vuist hebben gemaakt; dat is een punt wat ons parten speelt. Het overleg, dat enige tijd geleden heeft plaats gehad, over het tracé, dat door de gemeente Woensdrecht naar voren is gebracht, heeft duidelijk gemaakt dat Ossendrecht en Woensdrecht niet op één lijn zitten. Daarnaast heeft Woensdrecht weer een andere mening dan de Rijks waterstaat. Op deze manier kan nog wel ettelijke jaren worden doorgegaan tot dat op een zeker ogenblik iemand zegt:"En nu moet het maar gebeuren" Aan de andere kant is het juist zo jammer-dat is ook uit het ge sprek met gedeputeerde de Geus wel gebleken- dat er in feite rijks- gelden genoeg zijn voor aanleg van de Zoomweg. Aangezien echter het tracé niet gerealiseerd kan worden vanwege politieke moeilijkheden binnen het gebied worden deze fondsen voor andere werken van de Rijkswaterstaat benut en dan hoeft men maar naar het westen van Nederland te rijden om te zien wat daar alle maal gebeurt. Hij zegt niet dat het daar niet nodig zal zijn maar dat is perfectie. Daarnaast zal het langzamerhand wel duidelijk geworden zijn dat, willen wij de leefbaarheid in ons dorp handhaven, de aanleg van de Zoomweg de enige oplossing zal betekenen voor het vrachtverkeer in de toekomst. Ten aanzien van het parkeerterrein achter het douanekantoor kan de voorzitter zeggen dat het college enige tijd geleden zowel mondeling als schriftelijk in contact is getreden met de Domeinen om de be nodigde gronden te verwerven. De Domeinen moeten echter eerst in contact treden met het Mini sterie van Financiën (successie en accijnsen) en met de Rijksgebou wendienst. De zaak is in beweging en hij verwacht in de loop van het jaar uit sluitsel over deze zaak. Als dit parkeerterrein kan worden aangelegd zullen hier echter dezelfde problemen gaan spelen als thans bij de Tervo, vooral omdat het nog lang niet zeker is, dat er een uitrit richting Juliana- straat kan worden gerealiseerd.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 89