Het raadslid A. Buijs is het eens met het voorstel van het college, alleen mist hij een stuk veiligheid voor de voetgangers. In de vergadering van de commissie algemene zaken heeft hij al voorge steld om in de omgeving van de Breestraat een wegversmalling te realiseren, zodat het snelverkeer moet afremmen. Dan zou tegelij kertijd een zebrapad met knipperlichten kunnen worden gemaakt. Het raadslid de Bruijn verklaart dat de C.D.A.-fractie akkoord kan gaan met het voorstel van burgemeester en wethouders, ook aangaan de het stopverbod. Dit dient echter wel te geschieden in stringente samenhang met de voetgangersoversteekplaats. Hij vindt dit erg belangrijk, niet al leen voor de voetgangers maar tevens als een stopmaatregel voor het doorgaande verkeer. Het doortrekken van het trottoir bij de Jordaensstraat en de aan koop van de grond achter het douanekantoor voor parkeerterrein vindt hij een belangrijke zaak. Hij verwijst in deze naar het raadsvoorstel van 2 september 1980, waarin uitvoeriger is ingegaan op de verkeersproblematiek, niet alleen op de Antwerpsestraat maar ook op de Sint Dionysiusstraat en de Canadalaan. Ook daar staan een aantal voorstellen in die belangrijk zijn in de samenhang tot de totale verkeersproblematiek. De voorzitter beantwoordt hierna de verschillende raadsleden. Het voorstel van het raadslid Looijen om in de Graaf Moretuslaan éénrichtingsverkeer in te voeren zal door het college in overwe ging worden genomen. Daarnaast zal het college schriftelijk contact opnemen met de directie van Tervo om een betere verkeersgeleiding vanaf het par keerterrein te krijgen. In september 1980 heeft het college al contact gehad en heeft de Heer Hendrickx mondeling zijn bereidheid getoond om hieraan mee te werken. Het is echter beter dit soort zaken schriftelijk vast te leggen. Ten aanzien van het pleidooi van het raadslid de Ru voor een ver snelde aanleg van de Zoomweg merkt de voorzitter op, dat Gedepu teerde de Geus tijdens de laatste bespreking met het gemeentebestuur verklaard heeft, dat hij kans ziet om deze weg aangelegd te krijgen zodra de gemeenten, die erbij betrokken zijn, op één noemer zitten. Het betreft in deze de gemeenten Steenbergen, Halsteren, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Ossendrecht. Bij deze twee laatstgenoemde gemeenten vormt het tracé, dat door de polders loopt, een groot probleem.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 88