In dit verband geeft hij mede in overweging om van de Graaf Moretuslaan een eenrichtingsstraat te maken, in te rijden vanaf de Antwerpsestraat. Deze overweging baseert hij op het feit, dat hij verwacht dat het verkeer, dat komend vanaf deze parkeerplaats, via de Sint Dio- nysiusstraat en Graaf Moretuslaan op de Antwerpsestraat zal komen. De kans is groot dat er dan op de hoek Antwerpsestraat- Graaf Moretuslaan eenzelfde chaos zal ontstaan als thans bij de Tervo. Het raadslid de Ru verklaart dat de V.V.D.-fractie niet geluk kig is met het voorstel. Hij zegt niet dat het hele voorstel niet goed is want er zijn enkele punten bij waarmee hij wel akkoord kan gaan. De voetgangersoversteekplaats bij Albert Heijn vindt ook hij een goede zaak. Evenzo vindt hij het gesprek met de directie van de Tervo noodzakelijk. Getracht moet worden om te bewerkstelligen, dat het wel mogelijk is om de parkeerplaats op te rijden, maar niet eraf. Het verkeer kan het beste via de Sint Dionysiusstraat worden afgevoerd. Hij komt hierna terug op de Zoomweg. Vanwege de gemeente Putte kan er weinig druk worden uitgeoefend. Ook heeft hij begrepen, dat het plan voor de aanleg weer opgeschoven is. Desondanks vraagt hij om met bepaalde acties te komen om de Zoom weg versneld aangelegd te krijgen. Alleen het stopverbod vindt hij erg bezwaarlijk. Op de eerste plaats voor de middenstanders die daar zitten, het is voor deze mensen een kwalijke zaak als daar niet geparkeerd mag worden. Hij is ervan overtuigd dat,als daar geen auto's meer mogen par keren, het doorgaande verkeer sneller zal gaan rijden. Dit stuit bij zijn fractie op bezwaren. Hij kan akkoord gaan met het voorstel van burgemeester en wethouders met de restrictie dat hij tegen de invoering van een stopverbod is. Hij geeft hierna in overweging om achter het douane-kantoor een parkeerplaats aan te leggen, zodat ook daar een grote opvang- mogelijkheid ontstaat. De voorzitter concludeert hieruit, dat de V.V.D.-fractie geen enkele maatregel van Gedeputeerde staten wil overnemen. Het raads lid de Ru beaamt dit, alleen de voetgangersoversteekplaats vindt hij een nuttige zaak.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 87