GEMEENTE 111 PUTTE (N.Br.) Uittreksel notulen openbare raadsvergadering van 30 .juni 1981, Aanwezig: W.B.H. Bos, voorzitter en de leden Mevr. J. Emke- Langeveld, H. de Bruijn, A. Buijs, L. Buijs, F. Huijbrechts, P. Ketelaars, J. Looijen, L. de Ru, P. Schouteten en D. Wiemes. Notulist: A.C.J. van Kaam. 13. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake standpunt bepaling verkeersmaatregelen Antwerpsestraat. Het raadslid Looijen verklaart dat zijn fractie deze materie voor de zoveelste maal in enkele jaren grondig heeft bestudeerd. Het is en blijft een enorm groot probleem, dat met het meest eenvoudig schijnend systeem van het plaatsen van verkeersborden, niet een, twee, drie kan worden opgelost. Toch is de P.v.d.A.-fractie van mening, dat het slechts een ad vies is aan Gedeputeerde staten, waarvan dit college zich, naar zijn verwachting, weinig zal aantrekken, indien er uit dit advies helemaal niets zou komen, indien de hele raad bij wijze van spreken zou zeggen: "Wij staan helemaal achter het advies van de commissie algemene zaken, dat er totaal niets moet gebeuren. Hij vindt het voorstel van burgemeester en wethouders om voor het gedeelte van de Antwerpsestraat tussen de Jordaensstraat en de Rabobank een stopverbod in te stellen erg zinnig. Hierdoor kan het inrijden naar de parkeerplaats bij de Tervo beter verlopen. In de praktijk blijkt n.l. dat er vaak een aantal auto's in file moeten gaan staan omdat er een automobilist, komend vanuit de richting België, het betreffende parkeerterrein op wil rijden. Hij heeft deze aangelegenheid met diverse belanghebbenden bespro ken en ook met fractiegenoten, die vaak een andere mening waren toegedaan. Alles op een rij zettend kan zijn fractie met het voor stel van burgemeester en wethouders akkoord gaan. Met één onderdeel van het voorstel is hij niet zo gelukkig: "De directie van de Tervo-Supermarkt zullen wij benaderen voor een betere verkeersregeling vanaf het particuliere parkeerterrein op de Antwerpsestraat richting grens". Zijn fractie vindt dit jammer omdat dit al had kunnen gebeuren. Hij geeft het college in dit verband in overweging om, als Gede puteerde staten het voorliggend advies overnemen, met de Tervo- directie in contact treden om maatregelen te treffen die het uitrijden van het parkeerterrein via de Antwerpse straat, zowel in de richting noord als de richting zuid, onmogelijk maken.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 86