-3- 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een afvalstoffenverordening. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkom stig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot intrekking van de "Gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst - Kring Bergen op Zoom" en vaststelling van de "Gemeenschappelijke regeling voor de Keuringsdienst van slachtdieren en van vlees Kring Roosendaal". Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkom stig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de 14e begrotingswijziging 1981 (verwerking verzekeringspenningen brand schade Op de vraag van het raadslid de Ru of V.V.O.V., Duimelotje en de Putse Stencilkrant ook bij de gemeente verzekerd waren antwoordt de voorzitter dat alleen de Panfare en de Bejaardenbond bij de gemeente verzekerd waren. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de 15e begrotingswijziging 1981 (geldlening Honk- en Softbal vereniging "De Batters"). Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de slotwijzigingen der begroting 1980. Het raadslid Looijen merkt op uit deze belangrijkste begrotingswijzi ging van het jaar geconstateerd te hebben dat degemeente er finan cieel erg goed voorstaat. Het batig saldo is voorlopig berekend op ongeveer 400.000, Dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit, dat de burgemeestersvaca ture pas per 1 juli is opgevuld, waardoor een half jaar salaris is uitgespaard. Daarnaast heeft ook de hoge rente, welke voor de uitgezette kasgel den is ontvangen, een grote invloed gehad op dit saldo. Zonder dat nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een gemeente-subsidie aan de christelijke blindenbibliotheek. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkom stig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 84