administraties Midden- en West-Brabant inzake behandeling van slotwijziging begroting en jaarrekening 1980. 7. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant inzake uitzetten van kas geld. 8. Burgemeester en wethouders, houdende depositobesluit periode 22 juni - 22 juli 1981. Terzake van de onder punt 2 vermelde brief van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne over de luchtverontreiniging merkt het raadslid Mevrouw Emke op, dat het blijkt dat het ministerie geen gehoor geeft aan het verzoek van de gemeenteraad om meer meetpunten te plaatsen. Desondanks vindt zij het goed, dat het ministerie zo vlug reageert, waaruit blijkt, dat men toch veel aandacht besteedt aan West-Brabant. Zij acht het derhalve nuttig om regelmatig aan de bel te trekken en de aandacht van de autoriteiten te vragen. Het raadslid Looijen verklaart geschrokken te zijn. Op de eerste plaats ten aanzien van de hoge concentraties gassen die gemeten worden, met name 400 mg zwaveldio.xyde en 150 mg stikstofdioxyde vindt hij bezwaarlijk. Deze cijfers zijn erg onrustbarend. Er kan wel gesteld worden dat bij hoge concentraties, gemeten over de periode van een jaar, de bijzondere commissie voor het leefmilieu van de Benelux wordt ingeschakeld. Als dan geconstateerd wordt dat de verontreiniginsgegevens juist zijn brengt deze commissie advies uit waarna men eens zal gaan be kijken of er maatregelen getroffen moeten worden. Hij vindt dit het paard achter de wagen zetten. Hij acht deze gang van zaken niet erg hoopgevend en spreekt daarom nogmaals zijn verontrusting uit. Hij vindt de procedure bij de Rijnmond met zijn alarmeringsfasen veel effectiever en verzoekt daarom erop aan te dringen ook voor deze omgeving een dergelijk systeem te ontwikkelen zodat in een voorko mend geval direct kan worden ingegrepen. Hierna deelt de voorzitter nog mee, dat Gedeputeerde staten goed keuring hebben verleend aan de begrotingswijziging waarbij kredieten beschikbaar zijn gesteld voor de aanleg van kabeltelevisie. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming worden de ingekomen stukken ter kennis aangenomen. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling veror dening reiniginsrechten. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkom stig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 83