GEMEENTE fJË PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 30 .juni 1981. Aanwezig: W.B.H. Bos, voorzitter en de leden Mevr. J. Emke- Langeveld, H. de Bruijn, A. Buijs, 1. Buijs, P. Huijbrechts, P. Ketelaars, J. Looijen, L. de Ru, P. Schouteten en D. Wiemes. Notulist: A.G.J. van Kaam. 1Opening. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijk gebed en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 2. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid. De leden looijen, de Ru en Schouteten vormen de commissie van onder zoek. Zij adviseren de Heer A.J. Janssens toe te laten als lid van de raad. Aangezien niemand het woord verlangt of stemming wordt aldus be sloten. 3. Vaststelling notulen openbare raadsvergaderingen van 7 april en 19 mei 1981 Op voorstel van het raadslid Mevrouw Emke wordt op pagina 5 van de notulen van 7 april regel 41 de zinssnede toegevoegd:" de voorzit ter verklaart". Op voorstel van het raadslid Looijen wordt in de notulen van de vergadering van 19 mei 1981 op pagina 22 in regel 30 het woord "uiterste" opgenomen. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming wordt besloten de notulen overeenkomstig het aangeboden ontwerp vast te stellen. 4. Ingekomen stukken: 1. Streekgewest Westelijk Noord-Brabant houdende mededeling van goedkeuring 5e begrotingswijziging 1980 en 1e begrotingswijziging 1981 van het Streekgewest. 2. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne inzake motie van de gemeenteraad over luchtverontreiniging. 3. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake voortgang sociale woningbouw. 4. Brabants Porum tegen kernwapens inzake plaatsing kernwapens in Nederland. 5. N.V. Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten B.B.A. inzake dienstregeling openbaar vervoer. 6. De brief van het Samenwerkingsverband Automatisering Overheids-

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 82