GEMEENTE ÈÊM PUTTE (N.Br.) Agenda openbare raadsvergadering van 50 .juni 1981» 1Opening. 2. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid. 3. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 7 april en 19 mei 1981 4. Ingekomen stukken. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling ver ordening reinigingsrechten. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een afvalstoffenverordening. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot intrekking van de - "Gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst - Kring Bergen op Zoom" en vaststelling van de "Gemeenschappelijke regeling voor de Keuringsdienst van slachtdieren en van vlees Kring Roosendaal. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de 14e begrotingswijziging 1981 verwerking verzekerings penningen brandschade.) 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de 15e begrotingswijziging 1981 geldlening Honk- en Softbal- vereniging "Be Batters".) 10. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de slotwijzigingen der begroting 1980. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een gemeente-subsidie aan de christelijke blindenbibliotheek. 12. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake subsidie-verzoek 1981 van de Nederlandse Vereniging Bescherming voetgangers. 13. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake standpuntbe paling verkeersmaatregelen Antwerpsestraat. 14. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake zaalaccomodatie 15. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestemmingsplan Kom Putte. 16. Voorstel van burgemeester en wethouders tot voorlopige vaststelling van de rekeningen der gemeente-bedrijven alsmede de gemeenterekeningen over 1978 en 1979- 17» Rondvraag. 18. Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 81