Zodra de P.P.D, het plan heeft goedgekeurd, kan het plan met voorschriften en kaarten voor eenieder ter inzage worden ge legd. Bezwaren kunnen worden ingediend bij de raad. De raad stelt het plan vast waarna dit weer een maand ter vi sie wordt gelegd. Tegelijkertijd kan een principe-besluit worden genomen om tot onteigening over te gaan, Maar de Onteigeningswet eist, dat gedurende de onteigeningsperiode getracht wordt om de grond op minnelijke wijze te verwerven. Als eigenaren onwillig blijven, kan onteigening worden ge vraagd bij de rechter. He-U raadslid Schouteten is het niet helemaal eens met de ge volgde werkwijze. Hij weet n.l. dat de heer Burgers een per ceel grond aan de gemeente heeft aangeboden. Er was toen blijkbaar geen belangstelling van gemeentezijde en nu wil hij niet.meer verkopen. We*houder Buija verklaart de onderhandelingen te hebben ge voerd, Het is niet zoals het raadslid Schouteten zegt, dat Burgers de grcnd heeft aangeboden aan de gemeente. De heer Burgers heeft ie grond met woning op een openbare verkoop ge kocht, Hij heeft voordat hij de grond heeft gekocht bij de gemeente inlichtingen ingewonnen wat de bestemming van deze grond waso De heer van Peppelen heeft toen verklaard dat deze grond no dig was voor de aanleg van de oost-westverbinding. De heer Burgers was derhalve tijdig op de hoogte. Hij heeft enige gesprekken gehad met ie heer Burgers maar die was niet be reid de grond op vrijwillige basis af te staan evenmin als de familie Valkenburg en de Keizer. Het raadslid Looijen vindt net spijtig dat het raadslid Schout eten tegen het voorstel is omdat hier slechts sprake is van een formeel besluit. De verdere procedure komt pas aan de orde bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Het raadslid Mevrouw Emke vraagt of het mogelijk is om de aangrenzende eigenaren tijdig op de hoogte te stellen van de realisering van de geplande wegen. De voorzitter verklaart hierop dat in de Wet op de Ruimte- lijke Ordening de juiste procedure staat aangegeven. Hierin is niet opgenomen de aanschrijving van bijzondere groepen personen. Wel is een algemene publicatie in de plaatselijk verschijnende kranten voorgeschreven en moet de mogelijkheid worden geopend om eventueel bezwaren in te die nen. Hij 2egt toe in het college te zullen bekijken om t.z.t. een voorlichtingsavond te organiseren voor de mensen in deze omgeving zodat iedereen volledig geïnformeerd kan zijn. Het raadslid *ran Wees vindt het onbegrijpelijk dat een raads lid tegen een voorgesteld voorbereidingsbesluit is. Hij vraagt zich af hoe dit raadslid in de toekomst denkt nog te bouwen, los van alle voorgeschreven procedures. De wet op de Ruimtelijke Ordening omvat voldoende waarborgen voer de mensen om goed aan hun trekken te komen. Het raadslid Schouteten verklaart tegen onteigening te zijn. Hij vindt dat hij vanaf het eerste moment de zaak tegen moet houden cmdat hij de onteigening toch aanziet komen Zonder dat iemand nog het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders beslopen Aangetekend wordt dat het raadslid Schouteten geacht wordt tegen te hebban gestemd ten aanzien van het gebied tussen de Hogebergdreef en de Pcstbaan. Daarnaast wordt besloten te ver klaren dat wordt voorbereid de herziening van het bestemmings plan "Kom Putte" voor het gebied ten oosten van de Hazelaar laan, tussen de Beukendreef en de Sparrenlaan.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 7