worden dat IJ een van de leden van de gemeenteraad bent die steeds hoog in Uw vaandel had staan om in collectiviteit van het hele college het hoogste eruit te halen wat voor deze gemeente mogelijk is. Dat ging over kleine vraagstukken, dat ging over grote aangelegenheden maar in elk geval gericht op het welzijn en de toekomst van de hele bevolking. Als men een dergelijke visie toont en men probeert een dergelijke visie tot uitdrukking te brengen in de realiteit van de beraadslagingen en besluitvorming dan getuigt dat van een goed inzicht in de functie die U een tijd hebt aanvaard als gemeente raadslid en U hebt Uw taak heel goed begrepen en met de nodige wetskennis de verschillende zaken bekeken. Vanwege deze instelling is een woord van dank zeker op zijn plaats. Memorerend dat U vanaf september 1978 raadslid bent, vanaf diezelfde tijd bent U lid van de commj-ssie Algemene Zaken: van 16 de cember 1979 tot 1 juli 1980 tijdelijk wethouder, in welke tijd U tevens voor zitter was van de commissie Algemene Zaken. U bent al die tijd ook lid van de gewestraad geweest en lid van het dagelijks bestuur van het streekgewest belast met welzijnszaken en als zodanig voorzitter van de desbetreffende com missie. In de korte tijd dat U gewerkt hebt als raadslid en als voorzitter, van de C.A.I.-commissie bent U als het ware geëvolueerd tot een all-round be stuurder. Deze functies zijn in eerste instantie niet door U gevraagd. U werd ervoor geplaatst om een beslissing te nemen om deze functies te aanvaarden, ook het tijdelijk wethoudersschap. Ik kan me herinneren dat op 1 mei 1980 het college van burgemeester en wethouders in Kloosterburen aankwam en U daar ook bij was. In de woonkamer heeft U geprobeerd een globaal beeld te geven van de gemeenschap Putte, doorspekt met annecdoten op het gebied van taalgevoe ligheid. Dit is mij bij gebleven en dit zal ook in de toekomst zeker het ge val zijn. Deze bezoeken zijn het belangrijkste. Het heeft een bijzonder goe de indruk op mij gemaakt waarbij ik in mijn gedachten het gemeentebestuur van Putte heb geluk gewenst met een dergelijk stel wethouders. U was toen tij delijk. Nu gaat U de gemeenteraad verlaten. Ik betreur dit erg. Alles wat wij thans kunnen zeggen is: dank, het gaat U goed. Tot slot overhandigt de voor zitter als blijk van waardering een gebrandschilderd raam met het gemeente wapen. Het raadslid van Wees verklaart hierna: afscheid nemen is veel moei lijker dan om ergens in te stappen, toch zeker als je het graag doet, en ik hoef U niet te zeggen dat ik dit werk graag deed. Afscheid nemen wordt nog moeilijker als je maar even kunt bevroeden dat je zoveel lovende woorden zult krijgen. Ik heb niet meer dan getracht mijn best te doen. Kennelijk vond U dat dit uit de verf gekomen is. Ik wil U daarvoor danken. Ik wil ook danken de commissieleden waar ik mee heb mogen werken in de commissie Algemene Zaken, maar ook vooral in de C.A.I.-commissie. Het waren niet altijd de gemakkelijk ste vergaderingen, maar het waren wel de vergaderingen waar zeer, zeer goede

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 78