-23- den van Wees, A. Buys, Emke, de Ru, L.Buys en P. Huybrechts tegen zodat dit voorstel verworpen is. Het raadslid de Bruyn verklaart hierna: Ik sla deze "bladzijde om en "begin met een nieuw hoofdstuk. Hierna richt hij het woord tot het raadslid van Wees. Be C.D.A.-fractie verliest in hem een goede fractiege noot. Hij was steeds daar waar hij "behoorde te zijn. Hij was ook "bijzonder goed geïnformeerd over de streekproblematiek. Wij hebben in Harry een goed collega gehad. Ik wens hem in de toekomst in alle opzichten het allerbeste. Het raadslid van Wees spreekt hierna zijn tevredenheid uit over de resultaten bij de bespreking met Gedeputeerde Staten betreffende de verkeersproblemen. Gedeputeerde Staten geven de raad volop de gelegenheid om daarover te discus siëren en te besluiten. Die ruime opstelling van Gedeputeerde Staten moet door de raad met béide handen worden aangepakt. Hij hoopt dat dit straks ook zo uit pakt dat iedereen tevreden kan zijn. Het raadslid Ketelaars sluit zich aan bij de woorden die het raadslid de Bruyn tot de Heer van Wees heeft gericht. Zo als de raad nog hedenavond heeft kunnen bemerken lijdt het C.D.A. een groot ver lies. Hij heeft ook altijd prettig samengewerkt. Dat zij niet steeds dezelfde mening waren toegedaan is weer bewezen, maar dat is te begrijpen als men in groter verband moet samenwerken. Hij bedankt hem voor alles wat hij gedaan heeft. Het raadslid A. Buys verklaart dat zijn fractie het jammer vindt dat de Heer van Wees afscheid neemt. Hij heeft hem ook als een harde werker leren ervaren, zeker in de C.A.I.-commissieHij sluit daarom graag aan bij de dankwoorden van de overige raadsleden. Wethouder Huybrechts vindt het jammer dat de Heer van Wees afscheid moet nemen. Hij heeft ook altijd prettig samengewerkt met de Heer van Wees. Iedereen heeft van hem kunnen leren omdat hij zich altijd erg verdiepte in de materie. Hij bedankt ook de Heer van Wees voor de fijne tijd. Wethouder Buys sluit de rij: Onze fractievoorzitter heeft zojuist gezegd de Heer van Wees was steeds daar waar hij behoorde te zijn. Hij was vaak daar waar hij niet hoefde te zijn. Ik heb met de Heer van Wees binnen het C.D.A. zeer nauw samengewerkt; altijd met veel plezier, al die tijd veel steun gehad omdat je als wethouder op je fractie terug moet kunnen vallen. De Heer van Wees stond altijd klaar, zelfs met raad en daad iedereen bij te staan. Tijdens de burge- meesterloze periode heeft hij ruim een half jaar waargenomen als wethouder en hebben de twee andere wethouders veel steun van hem ondervonden. Ik vind het jammer dat de Heer van Wees deze keuze heeft moeten maken maar ik kan en moet deze keuze respecteren. Het is wel jammer. Heer van Wees, bedankt, we zullen je missen. De voorzitter gaat staan vanwege het feit dat een lid van het hoogste orgaan der gemeente om voor hem respectabele redenen meent te moeten bedanken. Er zijn al veel woorden gesproken en vanuit alle fracties is U dank gebracht, waarbij ik mij graag aansluit. Het is bij mijn intrede in Putte duidelijk ge—

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 77