Hij vraagt nu wel maatregelen te treffen. Indien dit binnen 3 maanden niet gebeurt zal hij zelf maatregelen treffen. De voorzitter zegt toe dit punt in de collegevergadering aan de orde te stellen. Het raadslid Looyen ver volgt met zijn tweede vraag hoe het komt dat er een trottoir in de Tulp straat is aangelegd zonder dat de gemeenteraad daarin betrokken is. De voor zitter antwoordt hierop dat in de kosten van het bestemmingsplan reeds reke ning was gehoudèn met dit voetpad. Het raadslid Looyen heeft met verbazing ge constateerd dat de gemeente onlangs is begonnen met het opschilderen van de gemeentewoningen zonder dat de raad daarvan wetende is of kredieten beschik baar heeft gesteld. Volgens hem geldt nog steeds artikel 176 van de gemeente wet. De voorzitter antwoordt hierop dat er voor het woningbedrijf onderhouds- fondsen zijn waar deze werken uitbetaald worden. Het raadslid Looyen zegt dat hij geconstateerd heeft dat bij de Gloriëtte twee luiken zijn weggebroken. Hij vraagt of het mogelijk is om dit zo spoedig mogelijk te herstellen voor dat het gebouw helemaal vernield wordt. De voorzitter zegt toe dit te zullen bespreken. Hierna richt het raadslid Looyen het woord tot de Heer van Wees: Harry wij hebben jou leren kennen als een man die zich voor een zaak kon in zetten alsof je leven ervan af hing. Niets was je teveel. Ook al waren wij het menigmaal niet met je eens. Ondanks dat hadden wij waardering voor jou. Nu je het besluit genomen hebt om op te stappen en een punt te zetten achter het raads werk zal dit voor je eigen raadsfractie een verlies zijn wat vooral in kwali teit en inbreng merkbaar zal zijn, ook door ons. Dit en de vorm van discussies zal voelbaar zijn in de komende tijd, ook aan deze zijde van de raadszaal. Daarnaast heb ik je persoonlijk leren kennen als een man die kon relativeren en bereid was water in de wijn te doen. Democratie is een slak, alles in de po litiek kost tijd. Jouw inzet voor de C.A.I., en al het werk wat je hiervoor ver zet hebt in samenwerking met anderen was voor hen prettig om te ervaren. Wij kunnen nu nog niet de draagwijdte van je beslissing overzien, maar wij denken dat de persoon, die jouw plaats in de raad gaat innemen, het niet gemakkelijk zal krijgen als hij jou wil vervangen. Hij zal tot zijn of haar kunnen moeten gaan om jou in alles te evenaren. Misschien dat het dan ook verstandiger is om die taken te gaan verdelen. Jammer dat je weg gaat uit deze raad, wij respec- a teren je besluit. Harry het gaat je goed! Het raadslid Wiemes sluit zich aan Si bij zijn fractie-genoot. Het raadslid Schouteten wenst de Heer van Wees alle itn succes in de toekomst toe en bedankt hem voor de prettige samenwerking en voor alles wat hij voor de gemeente en de regio heeft gedaan. Het raadslid de Bruyn wil alsnog duidelijkheid van de raadsleden hebben omtrent zijn initiatiefvoor stel. Uit de mondeling gehouden stemming blijkt dat de leden Wiemes, Schoute ten, de Bruyn, Ketelaars en Looyen voor het voorstel hebben gestemd en de le- pi

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 76