stel van hemzelf. Hij heeft "begrepen dat er gestemd moet worden over de ver bouwing van de Berk rekening houdend met het voorstel van het raadslid de Bruyn en bespreekbaar maken met de stichting. De voorzitter stelt voor te stemmen over uitbreiding van de Berk voor activiteiten op sociaal-cultureel terrein, inbegrepen de verenigingen die tot voorheen gehuisvest waren in de noodlokalen aan de Beukendreef. Een plan uit te werken, daarbij rekening hou dend met het initiatiefvoorstel voor wat betreft de benodigde ruimten. Hier over in contact te treden met het bestuur van de Berk en later bi.i de raad te rug te komen met een concreet "plan. De leden van Wees, A. Buys, Emke, de Ru, L. Buys en Huybrechts zijn voor het voorstel en de leden Wiemes, Schouteten, de Bruyn, Ketelaars en Looyen zijn tegen zodat overeenkomstig het voorstel is besloten. Het tweede punt waarover een beslissing moet worden genomen is: of de raad zich kan verenigen met een onderkomen voor de sportverenigingen. Het voorstel van burgemeester en wethouders is een sportzaal te bouwen bij de Berk. Het raadslid Looyen is van mening dat ook hier, evenals in het verleden, het particulier initiatief moet prevaleren omdat hij dit als een duidelijk finan cieel voordeel ziet. De wethouder Buys vraagt hierna of burgemeester en wethou ders kunnen verder werken om duidelijke gegevens te hebben zodat het plan van het college en het particuliere plan naast elkaar gelegd kunnen worden om een goede keuze te kunnen maken. Hij vraagt geen principe-uitspraak, maar vraagt of de raad burgemeester en wethouders opdracht geeft om in die richting verder te werken zodat twee goede aanbiedingen bekeken kunnen worden. Zonder dat hier na nog het woord verlangd wordt of stemming wordt dit voorstel aangenomen. 11Rondvraag. Het raadslid de Ru bedankt namens zijn fractie de Heer van Wees voor de samen werking die zij in de afgelopen jaren hebben gehad: Wij zijn het niet altijd eens geweest met elkaar, dat is echter in de politiek. Ik vind echter het pret tig dat in de brief van de Heer van Wees staat dat het niet persoonlijk moet worden uitgevochten maar dat alles bepraatbaar moet zijn. Ik vind dat de Heer van Wees een voorbeeld kan zijn als raadslid in onze gemeente die zich steeds voor het volk 100$ heeft ingezet, zowel in de raad als in de commissies: Een goed schoolvoorbeeld van een goed raadslid. Namens zijn fractie dankt de Heer de Ru de Heer van Wees voor het werk wat hij heeft, ook voor hetgeen hij als afgevaardigde in het Streekgewest heeft gedaan. Harry het gaat je goed! Het raadslid Mevrouw Emke sluit zich hier helemaal bij aan. Het raadslid Looyen merkt op dat hij in 1975 al de aandacht van het college heeft gevraagd voor de illegale stortplaats bij het einde van de Hogebergdreefwelke tegelijkertijd een illegale afgraving is. Hij heeft toen gevraagd maatregelen te treffen dat een einde wordt gemaakt aan deze toestand. Tot op heden is er niets gebeurd.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 75