-20- wel zeggen wat de raad met de sportverenigingen aan wil, willen we daar wel of niet iets voor doen. Het raadslid de Ru kan met dit voorstel niet meegaan. Hij was al verheugd dat het college van de V.V.D.-fractie wilde overnemen. Het praatstuk van de particulier moet naar zijn mening door het college wor den bestudeerd om daar later in de raadsvergadering op terug te komen. Hij wil duidelijk zeggen: het voorstel dat zij hebben gelanceerd in stemming te brengen en burgemeester en wethouders opdracht te geven met de particulier contact op te nemen om te kijken of deze accomodatie gebruikt kan worden. Wethouder Buys reageert hierop door te verklaren als het raadslid de Ru zegt we moeten wachten op gegevens van die- particulier, hoe kunt H dan afwegen of wij niet beter goedkoper uit zouden zijn. Dan moet er toch ook verder ge werkt worden om dat onderdeel te bekijken opdat we straks 2 gegevens een par ticuliere en een eigen zaal bij de Berk hebben. U zegt we wachten alleen op iXe gegevens van de particulier, dan weet het college niet waar het aan toe is met het gemeentelijk plan. Het raadslid de Ru reageert hierop dat de wethou der nu iets zegt wat hij niet had mogen zeggen; vooral waar de wethouder per soonlijk contact heeft gehad met deze particulier, zodat hij zelf ongeveer weet wat zijn bedoeling is. Wethouder Buys zegt dat hij met die ene post die op papier staat niets kan doen. Hij moet weten wat er geboden wordt. Volgens het raadslid de Ru is dat hetzelfde wat hij in zijn inleiding heeft gezegd ten aanzien van de 1.000.000,-- wat wordt er voor geboden. Het raadslid Looyen vindt dat de raad hierover geen uitspraak kan doen. Zou de raad wel een uitspraak doen dan zou alleen gezegd kunnen worden we zijn voor het voor stel zoals het nu ligt, dus een sporthal bij de Berk. Of dit open laten het geen betekent dat je tegen het voorstel bent. Is de raad voor het voorstel van burgemeester en wethouders dan is er geen weg terug. Hij is van mening dat de particulier in de gelegenheid gesteld moet worden om binnen redelijke tijd ons voldoende gegevens te verstrekken wat er geboden gaat worden en wat het gaat kosten. Deze cijfers kunnen dan worden vergeleken met die van de ge meente. Ten aanzien van de mogelijkheid tot verbouwing van de Berk zou hij ruggespraak willen hebben met de overige raadsleden. Hij acht het belangrijk om te weten waarvoor deze mensen kiezen want als de raad nu een beslissing neemt die indruist tegen de gevoeléns die daar leven is dat ook niet verant woord. De voorzitter interumpeert door te zeggen dat de raadsleden beslissen zonder last of ruggespraak. Als punt 1 wil de voorzitter een uitspraak over de Berk. Het raadslid van Wees en het raadslid A. Buys verklaren zich voor het voorstel. Het raadslid de Bruyn kan zich daarmee niet verenigen. Het raads- lid de Ru verklaart dat zijn fractie er wel achter staat want het is een voor-

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 74