gaan manipuleren. Dat moet men ook niet doen. Het betekent dus gewoon wan neer de raad kiest voor het initiatiefvoorstel van het raadslid de Bruyn dat men dan ook consequent moet zijn in de richting van het kiezen voor een tweede gemeenschapshuis inclusief kantine voor alle verenigingen die daar ge bruik van gaan maken en niet één vereniging. Men moet denken voor de hele ge meenschap en niet voor een vereniging. Ten opzichte van het initiatiefvoor stel heeft de voorzitter een berekening gemaakt, zoals reeds door het raads lid van Wees is aangetoond dat er enkele posten niet bij zijn. Het is n.l. niet zo dat het overblijvend nadelig saldo van 28.000,reëel is. Dij de bouwkosten wordt uitgegaan van 437-000,Niet is meegenomen de recon structie van het plantsoen en toegangspaden waar 10.000,voor mag worden uitgetrokken. De bouwleges zijn buiten beschouwing gelaten 4400,nuts bedrijven 5.000,zonwering* matten en gordijnen, meubilair nevenruim ten en entree. Deze kosten zullen uiteraard niet door de verenigingen betaald worden. Dit betekent dan voor de gemeente een investeriflg van 50.000, voor de schoonmaakartikelen en restapparatuur zal een bedrag moeten worden op genomen. Yoor de voorbereiding enz. door openbare werken zal ook een bedrag nodig zijn van ongeveer 20.000,Dit zijn kosten die reëel zijn, die ko men onherroepelijk naar voren.Als daarnaast rekening wordt gehouden met groot onderhoud, het schoonhouden, belastingen, beheer enz. dan komt het nadelig saldo op een bedrag van 51.000,Daarom wordt er voorgesteld: verbouw dan de Berk en geef aan het college opdracht om daar de ruimten te creëren en in overleg te treden met het bestuur van de Berk over de organisatie en daarmee zo snel mogelijk van start te gaan. Als de raad daarnaast de sport zaal wil bekijken adviseert hij daarvoor de tijd te nemen en dit in een later stadium te beoordelen. Er kan echter niet langer gewacht worden, er zal een beslissing genomen moeten worden. De voorzitter verklaart dat dit zijn per soonlijk voorstel is en dat hij niet weet of de wethouders het daarmee eens zijn.De wethouders verklaren zich hiermee te kunnen verenigen. Het raadslid de Ru meent te begrijpen dat het college het voorstel van de V.V.D.-fractie overneemt. De voorzitter antwoordt hierop dat het college dan met een ge richte tekening komt en een opzet voor een verbouwde Berk. De sportzaal aan de Berk wordt nu buiten beschouwing gelaten evenals de sportzaal aan de Post- baan die al eerder buiten beschouwing is gebleven. Volgens wethouder Buys im pliceert een en ander wel dat er niet gekozen wordt voor een mogelijke op lossing, zelfs dat wordt bij de overwegingen niet meegenomen. Hij vindt dit jammer. Hij vindt dat dit wel moet worden meegenomen en tegelijkertijd zeg gen wat er voor de binnensportverenigingen gedaan moet worden. Dat dat pas later kan worden uitgevoerd kan hij mee meegaan b.v. in een 2e fase maar nu

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 73