Bejaardenbond dat zijn vereniging niet achter de plannen staat die de 3 raadsleden thans naar voren brengen. Het raadslid Looyen verklaart hier na: wat nog niet naar voren is gekomen is de vraag wat de omwonenden zul len gaan doen. Er is nog zoiets als een A.R.O.B.-wetEr zijn nu al men sen bekend die daartegen bezwaar zullen inbrengen. Dan zit je al zo vast als een muur en dat zijn dingen die moet je ook meenemen. Het gaat erom om een oplossing te zoeken voor de gemeenschap en iedereen zal naar beste weten en kunnen zijn ideëen aandragen. Zijn fractie blijft bij het reeds eerder ingenomen standpunt. Als de mogelijkheid echter zou bestaan om even tueel een financiële ruimte te vinden, los van de ruimte die aan de 3 of 4 verenigingen wordt aangeboden, dan moet de mogelijkheid van verbouwing van de Berk in ogenschouw genomen worden. Daar zal tegen worden aangevoerd wat wil je gaan doen. Als je dit gaat combineren zul je ervoor moeten pas sen dat er in de te creëren sporthal een bar wordt opgenomen. Want het zit er dik in dat daar om gevraagd zal worden. Dat alles kan gecombineerd wor den rond de Berk. Het raadslid de Ru reageert hierna op uitspraken van de Heer Looyen. In zijn tweede betoog heeft hij gezegd dat de gemeente nooit toestemming zal krijgen om iets te bouwen bij de Berk. Spreker is ervan uitgegaan om het plan van het lid de Bruyn aan te passen. He>t wordt geen kot je wegzetten en rommelen maar. Op de 2e plaats moet men consequent blijven. Als men tegen een bar in een sporthal is zal dit ook niet mogen worden toege staan in het gebouw dat door de Heer de Bruyn wordt voorgesteld. Het raads- lid de Bruyn verklaart in deze alleen maar eerlijk te kunnen zijn. De fan fare heeft altijd een bar gehad in het gebouw aan de Beukendreef. Maar deze bar was zuiver en alleen voor de leden van de fanfare. Dit is ook medegedeeld tijdens de bijeenkomst met de raadsleden. Er is door de fanfare nooit aan iemand toestemming verleend om van de bar gebruik te maken, zelfs niet aan eigen leden. De voorzitter reageert hierop als volgt: V.V.O.V., de bejaar den en de huisvrouwen of wat er verder inkomt kunnen dan op het droge leven. Hij vindt dat een bijzonder interessant initiatiefvoorstel, maar dit is niet een toekomst en ook geen moderne aanpak van welzijnsvoorzieningen, zoals die door de gemeente gedaan moet worden. Dat is ook een van de grootste bezwaren die aan het initiatiefvoorstel kleven dat daarin geen voorziening is getrof fen. Ongemerkt wordt er dan een verzoek ingediend om een drankvergunning voor de ruimte die dan door de fanfare zal worden beheerd. Voor V.V.O.V. en de bejaarden die over de andere ruimten kunnen beschikken zal de verzorging van buitenaf moeten geschieden. Als het gemeentebestuur daarvoor gelden vo teert kun je die nooit aan die verenigingen verkopen om op deze wijze te

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 72