V.V.O.V. achter dit plan, men zou gek zijn als men dit niet zou doen. Niet achter het voltallig bestuur. Het raadslid de Bruyn betreurt de ver klaring van de Heer van Wees dat dit voorstel slechts van één vereniging komt. Dit is echt niet zo. Aangezien dit plan naar zijn mening een haal baar plan is, ook financieel, stelt hij voor deze zaak in stemming te brengen. Wethouder Buys verklaart hierna dat hij alle verhalen heeft aan gehoord. Hij vindt het allemaal zo onbegrijpelijk. Alle fracties, inbegre pen het C.D.A., hebben tijdens de laatste algemene beschouwingen gepleit voor aanpassing van de Berk; maak van de Berk een echt huis van de gemeen schap. Nu ineens niet meer! Dit terwijl de oplossing zo voor de hand ligt. We hebben een prachtig gemeenschapshuis, gebouwd in 1972, waarvan toen ie dereen zei dat het boven onze stand was. Een jaar later werd er al gezegd: het is veel te klein. Haal de mensen, die vinden dat de Berk te klein is, eruit met name de sportverenigingen. Dan loopt de Berk voor 95i° leeg. Kan men éen beter tehuis hebben voor de culturele verenigingen? Alles geconcen treerd daar omheen qua exploitatie ideaal, alles onder één dak. Als bij de Berk voor de sportverenigingen ruim 1 miljoen wordt geinvesteerd zijn tege lijkertijd de culturele verenigingen geholpen. Volgens de opzet van burge meester en wethouders zit het nadelig exploitatiesaldo van zo'n investering binnen de begroting. Waarom dat tweede gemeenschapshuis aan de Beukendreef moet komen is voor hem onbegrijpelijk. Het raadslid Mevrouw Emke reageert hierop door te verklaren dat toen gesteld is de Berk, maar toen stond de oude school er nog. Door de brand is er ontzettend veel veranderd. Toen was er sprake van een particulier initiatief, waarbij iedereen ervan uitging dat dit wel zou lukken. Jammer genoeg is het niet gelukt. Nu liggen de fei ten heel anders. De verenigingen hebben het geluk'gehad om te mogen proeven van de vrijheid aan de Beukendreef. Dat was ideaal. Nu dit verloren is ge gaan is het begrijpelijk dat zij een beroep doen op de gemeente om zo iets terug te krijgen. De vraag van de V.V.D.-fractie is of je dat aan de Beuken dreef moet doen of bij de Berk. Zij vindt het niet juist om te stellen dat de raad destijds voor was en nu tegen omdat nu de feiten heel anders zijn komen te liggen. Het raadslid van Wees kan deze verklaring niet goed begrijpen: toen stond de oude school er nog. Voor wat die oude school betreft is er al tijd gezegd dat dat een tijdelijke zaak was, in afwachting van de uitbrei ding van de Berk. Verder vindt hij een groot nadeel aan het initiatiefvoor stel dat de privacy van enige verenigingen ten koste gaat van de sportvereni gingen. De prijs daarvan vindt hij enorm hoog. Dan heeft de Heer Schouteten gezegd dat hij heeft gesproken met de voorzitter van V.V.O.V. Spreker zegt dat hij het niet kan helpen dat er 180° gedraaid wordt. Bovendien heeft hij afgelopen zondag nog een duidelijke uitspraak gehad van de secretaris van

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 71