suggestie van de V.V.B. een onhaalbare kaart zal zijn. Gedeputeerde Sta ten zullen nooit goedkeuren dat er naast de Berk nog eens een soort ge meenschapshuis wordt weggezet. Men zal daarom terug moeten naar de plaats waar het gebouw van deze verenigingen heeft gestaan n.l. naar de Beuken- dreef. Ban kunnen deze verenigingen hun ruimte blijven behouden, waar zij zich beter thuis zullen voelen en minder overlast zullen veroorzaken voor hun medegebruikers. Hij komt hierna aan het volgende punt: de sportacco- modatie. Er is dringend behoefte aan een dergelijke accomodatie. Hij blijft pleiten voor het particulier initiatief op grond van het feit dat de ge meente onvoldoende financiële draagkracht heeft om dit binnen de begroting 1981 te kunnen realiseren. Want het zijn globale cijfers die overgenomen zijn van andere even grote gemeenten maar niemand kan voorzien of de prij zen niet zo uit de hand zullen lopen dat deze binnen de norm van 1.100.000,- zullen blijven. Hier is geen peil op te trekken. Het raadslid van Wees be strijdt de kosten van het gebouw, dat de Heer de Bruyn voorstelt, waarbij hij probeert de kosten op te drijven. Een dergelijk verhaal heeft het raads lid Looyen al meer gehoord n.l. toen hij met een initiatief-voorstel in de raad kwam voor de kleedaccomodatie op de Buizerd. Hij is ervan overtuigd dat dat toen een juist voorstel was maar evenzogoed is de accomodatie van 450.000,uitgegroeid naar 6-g- ton. Als dit alles op een rijtje gezet wordt geldt dit ook voor een sportzaal. Baarom is hij voor het voorstel dat door de particuliere firma wordt voorgesteld. Baarnaast moet nagelaten worden om op dit moment voorzieningen aan de Berk aan te brengen. Het batig saldo laat dit alles niet toe want er bestaat altijd nog de kans dat andere belangrijke zaken aan de orde komen zoals b.v. de riolering. Be gemeenteraad zit er niet alleen voor het sportgebeuren, hij wil de verenigingen graag helpen maar moet alles in de gaten houden. Hij is van mening dat het sportgebeuren naar de particuliere firma moet waarbij de eerder genoemde 86.000,ook in die richting moet worden toegerekend. Baarnaast gaat de gemeente gewoon door met het voorstel van het raadslid de Bruyn. T.z.t., kan worden bekeken of de mo gelijkheid bestaat om de Berk uit te breiden. Op deze manier kunnen een hele boel mensen beter geholpen worden dan waar de raad nu mee. bezig is. Het raadslid Schouteten verklaart een andere mening te zijn toegedaan dan de Heer van Wees. Hij heeft n.l. een gesprek gehad met de voorzitter van V.V.O.V. die hem bevestigd heeft dat hij zeer geïnteresseerd is in die ruim te. Voordat hij het initiatiefvoorstel mede heeft ondertekend heeft hij alle besturen persoonlijk benaderd. Buimelotje heeft inderdaad al een onderkomen. Be bejaarden daarentegen staan volledig achter dit plan. Men mag daarom niet de conclusie trekken dat V.V.O.V. geen interesse zou hebben. Het raadslid A. Buys verklaart het daarmee eens te zijn. Natuurlijk staat het bestuur van

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 70