Het raadslid Looijen stelt voor de fractievoorzitters van de P.v.d.A., V.V\D en CD A te benoemen Het lid Ketelaars stelt voor de leden An Bul.is. H de Brul.in en J Lcoijen te benomen. Uit de eerst gehouden schriftelijke stemming blijkt dat op het lid de Brui/in 7 stemmen zijn uitgebracht, 2 stemmen op het lid Looijen en 1 stem op het lid de Ru, zcdat het lid de Bruijn benoemd is. Uit de tweede gehouden schriftelijke stemming blijkt dat op het lid A. Buijs 5 stemmen zijn uitgebracht en op het lid Looijen eveneens 5 stemmen, zodat tot een nadere vrije stemming moet worden overgegaan. Uit deze schriftelijke stemming blijkt dat op het lid A. Buija 5 stemmen zijn uitgebracht en op het lid Looijen eveneens 5 stemmen, zodat opnieuw gestemd moet werden. Bij de derde stemming blijkt dat op het lid J. Looijen 10 stemmer, zijn uitgebracht, zodat dit lid eveneens benoemd is. Uit de hierna schriftelijk gehouden stemming blijkt dat op het lid ABuijs 3 stemmen zijn uitgebracht en op het 1 id de Ru 7 stemmen, zcdat deze laatste 13 benoemd Alle leden nemen hun benoeming aan. Vccrs el t £l_ vasts tellir.g v*n een vcorbereidingsbesluit tot her ziening var, het be Remmingsclan "Kern Pu* te1' Het raaas1 i_d._Meyr.cu_*/_Emke is het eer.s met het voorstel van burge meester en wethouders Op haar vraag of de grend waarop de ontslui- tingsweg moet worden aangelegd, eigendom is van de gemeente, ant woordt de ^ccrzitter dat deze grcr.d eigendom is en dat derhalve geen percelen grcr.d voor dit doei moeten werden aangekocht. H_e t raia ts i i_d__Schou- er. vraagt of de percelen grend van Valkenburg en Burgers in dit besluit zitten. Hij is benaderd door een aantal personen die hun grond niet aan de gemeente willen verkopen. Wethouder Buijs antwoordt dat de verbindingsweg tussen de Hogeberg- dreef er. de Keizerstraat kan worden aangelegd op grond die door de gemeente is aangekocht. Het raadsl ld__de _Ru komt hierna terug op het rapport van de commis sie tot onderzoek var. de gemeenterekening 1977 waarin een opmerking is geplaatst ten aanzien var. het Puvevcterrein. Het college heeft toen gezegd dat als er een wijziging van het be stemmingsplan "Kom Putte" zou komen het Puvevoterrein zou worden meegenomen. Naar zijn mening is dit nog steeds niet gebeurd. Het gebied is nog steeds bestemd voor woningbouw. Hij wil dit graag bestemd zien voor openbaar groen. Het raadslid de Bruijn steunt dit voorstel evenals de leden Looijen, Schouteten en A.Buijs De voorzitter merkt op dat voor dit terrein geen voorbereidings- oesluit nodig is omdat de gror.d eigendom is van de gemeente. Daarnaast verwijst hij naar de toezegging van het college dat niet tot verkeep zal worden overgegaan zender de raad daarin te kennen. Het raadslid ie _Ru is hiervan op de hoogte doch r.aar zijn mening is het een~kleir.e moeite om cck voor dit gebied een voorbereidings- besluit te r.emer. Het raadslid Schouteten vraagt hierna wat de verdere plannen zijn ais de eigenaren de grcr.d met willen verkopen. Hij ziet dit alles nog niet zitten Het heeft naar zijn mening geen er.kel nut om een weg a*r. te leggen als de overige gronden niet aangekocht kunnen worden Of gaat de gemeerde over tot onteigening vraagt hij zich af, in welk geval toch meerdere fracties tegen zullen stemmen. De voer21'.ter antwoordt hierop da' de procedure aldus is. Dit is eer. vcorbe re idi r.gsbeslui teen besiuit dat een bestemmingsplan wordt, vccrbeieid Het voor-or. t wei p is bij de Provinciale Planologische Commissie in behandeling Daarover vindt binnenkort eer. gesprek plaats met de ze CcmmiS8ie

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 6