min de aansluitingskosten voor nutsvoorzieningen, het herstraten, riolering, ook is er geen rekening gehouden met eventuele eisen van bouw-en woningtoe zicht en brandpreventie. Vooral dit laatste punt moet men realistisch bekij ken, alleen de onderpanelen zijn uitgevoerd in brandvertragende materialen, de rest niet met uitzondering van de c.v.-ruimte. Wat gaat dat betekenen? De brandweer kan met eisen komen, en wat gaat dit kosten. Dit zijn zaken die allemaal moeten worden meegenomen. Daarna verwijst spreker naar het verslag van het overleg dat het college op 6 april met de Volharding had. Hij citeert: "Conclusie van de bespreking dat de Volharding een onderkomen vraagt waarover zij de gehele week kan beschikken vanwege de activiteiten. De plaatsbepaling zelf doet niet ter zake". Dit is naar zijn mening erg belangrijk wat de fan fare gezegd heeft. Dit is ook hetgene wat hij bepleit heeft: zoveel mogelijk ruimte voor iedereen, geconcentreerd aan en rond de Berk. Het raadslid Looyen reageert hierna op de opmerking van het raadslid van Wees dat de raadsleden slecht naar de vereniging hebben geluisterd. Hij herinnert de raad aan hetgeen hij in de algemene beschouwingen voor het jaar 1981 heeft gezegd. Het ging toen om een vereniging waarbij hij steeds in gedachten had dat vanaf het mo ment dat verenigingen hier op het gemeentehuis officieel ontvangen worden de mensen nerveus worden dat deze mensen gemakkelijk kunnen worden gesmoord. Deze mensen komen niet to the point. Dit is iedereen genoeg bekend. Het bete kent vaak dat deze mensen zich met een kluitje in het riet laten staan. De voorzitter protesteert tegen deze demagogische benadering van het college van burgemeester en wethouders in besprekingen met verenigingen. Het is de raad bekend dat dergelijke gesprekken zeer open zijn. Het raadslid Looyen vervolgt dat de raadsleden enige dagen na bedoelde bespreking met de besturen rond de tafel hebben gezeten in de Roskam. Toen kwam duidelijk naar voren dat deze mensen een grote behoefte hadden aan een eigen ruimte. Nu is het genoegzaam bekend dat als de Berk verbouwd wordt er gerommeld moet worden met de vereni gingen voor wat betreft de tijden en het gebruik maken van de verschillende ruimten. Dit betekent b.v. voor de fanfare dat men een ruimte zou willen heb ben waarover men een hele week kan beschikken. Dat zal in de Berk niet kunnen. Want de ruimte die daarvoor in de plannen is aangegeven, moet worden gedeeld met V.V.O.V. Daarnaast schrijft de fanfare dat de geluidsoverlast hinderlijk zal zijn als zij er in de z.g. recreatieruimte zouden zitten en er in de grote zaal tegelijkertijd andere evenementen gehouden worden. Als daarnaast wordt ingegaan op hetgeen de bejaarden willen en als bekeken wordt wat er de hele dag in de Berk gebeurt, met name de activiteiten van de Huisvrouwenvereniging, dan gelooft hij dat dit niet goed zal gaan functioneren. Men kan dit op papier allemaal goed regelen maar in de praktijk is dat niet te realiseren. Daarnaast komt het punt naar voren ter zake van de situqring.Zijn fractie denkt dat de

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 69