Daar heeft hij zich bereid toe verklaard en is ook bereid deze zaak te entameren. Op dat ogenblik is hierover niets te zeggen omdat niet bekend is hoe de bezuinigingsmaatregelen van het rijk zullen doorwerken. Tot zolang blijven echter de onderwijsuitkeringen zoals ze nu zijn. Het raadslid Looyen interumpeert de voorzitter door te zeggen: Vat mij sterk bevreemdt, wij zijn niet vanaf vandaag bezig met de sporthallen. Hoe komt het toch dat het college niet gesproken heeft over 89.000,toen de heer van Rooyen een hal wilde bouwen. Dat had toen ook een heel ander duidelijk aspect kunnen ge ven, ook voor zijn eventuele opvolgers^. Als deze mensen dat bedrag hadden ge hoord en als de raad op de hoogte was geweest van dit bedrag dan was er waar schijnlijk heel anders gereageerd. Hij vindt dat hier duidelijk ergens naar toe gerekend wordt en dat is het belangrijkste facet in heel deze kwestie: het moet. Voor hem moet dit echter niet. Het is een kwestie van het kan en anders niet. Hij blijft op het standpunt dat als het niet kan dan moet de gemeente het niet doen. Er is een aanbieding van een particulier waar zijn fractie ach ter staat; hier is een kant en klare situatie. Die mensen willen daar geld in steken en de verenigingen zijn binnen een half jaar onder dak. De gemeente kan dit zelf niet realiseren. Het raadslid van Vees kan niet goed begrijpen dat de raad slecht luistert naar de verenigingen. In een eerste reactie hebben de ver enigingen destijds gezegd dat gebouw moet herbouwd worden. Als vereniging moet men dit ook zondermeer stellen. Nadat echter alles op een rijtje was gezet, voor hen en met hen, zijn zij tot een andere conclusie gekomen. Hij heeft dui delijk begrepen dat V.V.O.V. niet meer achter het initiatiefvoorstel staat. Zij hebben gezegd: Vij willen straks best naar de Berk. Hij heeft dat ook begrepen van Duimelotje evenals van de Huisvrouwenvereniging die daar in latere instan tie bij betrokken is. Ook de bejaarden willen niet naar een gebouw in eigen be heer. Hij kan niet begrijpen dat men een nieuw gebouw toch wil realiseren als men ziet dat er nog slechts één vereniging achter het initiatiefvoorstel staat. Hij vindt dat getracht moet worden om alle verenigingen te helpen. De sport verenigingen roepen al jaren om ruimte. Er is jaren getracht het particuliere initiatief ruimte te geven. Dat is helaas op niets uitgelopen, het kon ook niet want het is financieel niet aantrekkelijk, ondanks die 86.000,Hij is des tijds aanwezig geweest bij de besprekingen met de Heer van Rooyen. Dit bedrag was hem toen zeer goed bekend. Hij heeft er ook altijd mee gerekend; het was het eerste bedrag waar hij altijd mee kwam aandragen, dit is zeker niet het punt geweest, waar het bij van Rooyen op gevallen is. Het raadslid van Vees is van mening dat getracht moet worden om alle verenigingen, zowel culturele als sportverenigingen en dat is alleen mogelijk als de accomodatie geconcen treerd wordt bij de Berk. Hij staat om verschillende redenen niet achter het initiatiefvoorstel. Op de eerste plaats zijn ook deze bedragen geflatteerd. Ook hier is naar een eindcijfer toegerekend: bouwleges zitten er niet in, even-

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 68