Hij verklaart "begrepen te hebben dat de V.V.D.-fractie bedoelt: Een semi permanent gebouw aan het gebouw daarnaast op hetzelfde ter rein. Het raadslid de Ru reageert hierop dat dit een gebouw kan zijn dat van hout naar steen gaat dat is ook aangepast. Het hoeft persé geen hou ten gebouw te zijn. Hij kan voor een gedeelte meegaan met de indeling. Derhalve een dergelijk gebouw bij de Berk ziet hij wel zitten, zodat de gedupeerde verenigingen kunnen overstappen naar de Berk. Hij ziet hier in een mogelijkheid om alle partijen aan hun trekken te laten komen. Over de vraag of dit gebouw ook in beheer moet komen bij de Berk heeft hij zich nog niet uitgelaten. Dat is ook niet aan de orde. De voorzitter verklaart dat hij alleen maar in de richting wil komen van het voorstel van het college om de Berk uit te breiden en het uitgebreide gedeelte ook in beheer te geven bij de Berk. Het raadslid de Ru stelt zich voor dat in het voorstel van het college bepaalde onderdelen voorkomen die ook terug gevonden kunnen worden in het plan van het raadslid de Bruyn. Daarom is er waarschijnlijk een combinatie te maken zoals er b.v. op de tekening toilet ten staan die ook bij de verbouwde Berk gebruikt kunnen worden. Hij pleit duidelijk voor een combipatie maar dan wel in die zin dat de betrokken ver enigingen op eigen benen kunnen staan. Het raadslid de Ru pleit dus voor een verbouwde Berk met dit aangepaste voorstel van de Heer de Bruyn om daar een combinatie in te maken met dien verstande dat de verenigingen die daar ge bruik van zullen maken toch eventueel vrij zouden kunnen zijn van de Berk. Het raadslid Mevrouw Emke meent dat het gaat om de faciliteiten die de ver enigingen nu hadden in de oude school. Deze kunnen gehandhaafd blijven als men iets bij de Berk plaatst. Men kan zeggen: het komt niet terug op deze plaats, we zetten het bij de Berk, we maken van de Berk een sport- en cul tureel centrum waar iedereen zich kan vinden. Maar dat die verenigingen toch hun eigen privacy hebben is toch geen probleem. Of we nu zeggen het gaat naar de Beukendreef of we doen het bij de Berk, dat betekent toch geen pro bleem. Maar dan heb je echter één geheel. De voorzitter zegt dat dit ook het voorstel van burgemeester en wethouders is om alles aan de Berk te kop pelen. Omtrent de organisatievorm van een en ander wordt in het voorstel niet gerept, gewoon omdat dit buiten beschouwing wordt gelaten. Hierover zullen in de toekomst besprekingen moeten worden gehouden met het bestuur van de Berk. Er hebben al wel besprekingen met het bestuur van de Berk plaats ge had, maar deze zijn nog niet tot een eind gekomen omdat het college geen voorstellen heeft kunnen doen en in de eerste instantie de raad een beslis sing moet nemen wat hij wil.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 66