Het raadslid Schouteten staat natuurlijk achter het voorstel van het raadslid de Bruyn. Hij is ook hang voor het feit dat de gemeente weer noodlijdend wordt als de voorstellen van burgemeester en wethouders doorgaan. Haar past hij voor evenals voor verhoging van belastingen. He voorzitter antwoordt hierna op de afgelegde verklaringen. Het raadslid de Ru heeft opgemerkt dat we 3 jaar bezig zijn met een sporthal. Haarnaast heeft hij erover gesproken dat de stukken te laat zijn toegezonden. Enerzijds zijn de stukken tijdig bezorgd, anderzijds weet men wel waarover men spreekt als men 3 jaar met een zaak bezig is. He cijfers zijn gewrocht op basis van bekende cijfers en een begroting waarbinnen de mogelijkheid aanwezig is om een zaal van 28 X 44 meter met de nodige accomodatie te bouwen. He exploitatie-opzet is navenant. Ook dit zijn ervaringscijfers van zeer recente datum. Het college is niet over gegaan tot het vragen van architecten om bouwplannen te maken. Bat zou weggegooid geld zijn als men dit toch niet gaat doen. Er zijn wel pan klare plannen opgevraagd bij diverse firma's die op de markt zijn. An derzijds heeft het college zich laten voorlichten door gemeentebesturen die bezig zijn met de bouw van sporthallen of pas een zaal hebben gebouwd zodat hun gegevens erg recent zijn, ook van gemeenten met 4000 inwoners. Hit ligt allemaal als grondslag voor onze berekeningen. Bij deze stukken zijn geen tekeningen nodig, deze zijn alleen in latere instantie nodig als er gebouwd wordt en het benodigde krediet op tafel moet komen. Het gaat ech ter in eerste instantie om een principebesluit te nemen welke richting gaat het uit. Het college van burgemeester en wethouders stelt in deze voor een sportzaal te bouwen bij de Berk en variaties daaromtrent of die nu lig gen in de lijn van de stedebouwkundige advisering of dat dit ligt in de aan bouw van de Berk. Beze punten liggen in tweede instantie ter discussie open Het gaat er echter thahs om welke richting gekozen moet worden. Be Heer de Ru heeft verklaard dat hij een sportzaal niet uitvoerbaar acht. Ten aanzien van de bouw van een sportzaal bij de Berk verwacht hij bezwaren. Heze moge lijkheid is aanwezig maar dat kan thans nog niet worden overzien. Be Heer de Ru pleit voor een combinatie van het initiatiefvoorstel op het terrein van de Berk. Hat houdt in feite in de 3© bijlage bij het voorstel van het college. Een verruimde of verbouwde Berk. Ik neem aan dat U niet voorstelt om aansluitend aan de Berk een semipermanent gebouw weg te zetten Het raadslid de Ru reageert daarop door te zeggen dat dit wel zijn bedoe ling isdus rekening houdend met de mogelijkheid dat het voorstel van het college tot verbouwing van de Berk waarschijnlijk aangepast moet worden. He voorzitter antwoordt hierop dat het voorstel van het college een perma nent gebouw behelst evenals de Berk een permanent gebouw is.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 65