Nu blijkt dat er enige cijfers niet helemaal duidelijk zijn, of die wezen lijk binnen een tijdsbestek van li a 2 jaar te verwezenlijken zijn: onder- wijsvergoeding 86.724,62. Dat is een belangrijk punt in de exploitatie van de hal aan de Postbaan. Dit bedrag moet ook betrokken worden bij de ex ploitatie van de zaal bij de Berk. Maar hier is een urgentie-verklaring voor nodig welke bij het ministerie van onderwijs moet worden aangevraagd. Hij ziet dit als een kwestie van toerekenen. Het punt van de 29 opbrengst van het restant aan vrijkomende dekkingsmiddelen van de diverse hoofdstuk ken inclusief de meeropbrengst aan onroerend goedbelasting. Dit is prachtig maar daartegenover is het eufaristisch om deze cijfers te noemen. Want als er gekeken wordt naar de posten die negatief zijn zoals aanleg begraafplaats 859.82,-, taludverbetering bosvijver 7812.75,- verharding paden achter de Keizerstraat 114*99,- aanleg wegen en pleinen 55781,- kleding en uitrusting brandweer 617,Als dan deze vrijkomende dekkingsmiddelen daartegenover worden gezet dan bestaat er geen financieel dekkende mogelijk heid om niet een "artikel 17—gemeente" te worden. De suggesties in de rich ting zijn goed en hij wil deze zeker onderschrijven. Hij vindt het een spij tige zaak dat de gemeente de tijd niet mee heeft en dat Putte daarnaast een te kleine gemeente is. Het kan misschien een verrassing zijn, maar de P.v.d.A. fractie steunt het voorstel van het raadslid de Bruyn. Hij vindt hetgeen het college voorstelt niet haalbaar omdat de bevolking niet bereid zal zijn om 55meer onroerend-goedbelasting te betalen. Hij vindt dat de gemeente niet verder moet springen dan haar stok lang is. Er komen na 1981 nog meer jaren in de hoop dat de financiële verhouding dan zodanig zal zijn dat er nog meer kan worden gerealiseerd dan alleen maar de verbouwing van het ge meenschapshuis en de exploitatie van een sportzaal. Het raadslid A. Buys verklaart hierna dat alle fracties in hun algemene beschouwingen pleitten voor uitbreiding van de Berk, alle wilden van de Berk een huis van de ge meenschap maken. Nu liggen er het voorstel van burgemeester en wethouders en het voorstel van het raadslid de Bruyn, dat hij ook een goed plan vindt. Nu zou men een tweede gemeenschapshuis weg willen zetten. Volgens zijn frac tie is dit een onhaalbare zaak. Hij is van mening dat er bij de Berk een sportzaal moet worden gebouwd en daarna in 2e fase de Berk zelf aanpassen. Een dergelijk object kost uiteraard geld maar naar zijn mening zal ook bij het ontwerp van het raadslid de Bruyn wel geld bij moeten. Hij is ervan overtuigd dat alle verenigingen direct gebruik willen maken van een nieuw gebouw aan de Beukendreef, zelfs V.V.O.V. dat thans geen ballet meer geeft. De vereniging is niet uit Putte vertrokken maar dit zal niet lang meer duren. Vanuit V.V.O.V. vraagt hij met spoed een nieuw gebouw weg te zetten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 64