Hij stelt derhalve voor de plannenmakerij in fasen te doen en te beginnen met uitbreiding van de zaalruimten. Dus nee tegen de Postbaan, ook een nee tegen het plan van de 3 raadsleden omdat hij er altijd vanuit is ge gaan dat de Berk het huis van de gemeenschap moet worden. Er is altijd ge zegd dat de bejaarden daar naar toe moeten, dat is nog steeds een goede zaak. Het raadslid Looyen vindt het een zeer moeilijke zaak om zowel de kool als de geit te sparen en het gaat om het welzijn van mensen, zowel van de sportverenigingen als van verenigingen die vaak op grond van emotio nele bindingen een grotere voorsprong denken te hebben in het geheel op de verenigingen die door de z.g. nieuwkomers worden gerund. 'Putte heeft een heel andere structuur dan andere provincieplaatsen waar allerlei soorten particuliere instellingen zaalaccomodaties hebben waai' verenigingen onder gebracht kunnen worden. Die zijn er in Putte niet of nauwelijks. Dat geeft problemen als men met deze materie te maken krijgt, uitbreiding van het wel zijn, het lid willen zijn van een vereniging enz. Nu is er een onderscheid te constateren tussen het realiseren van voorzieningen voor culturele ver enigingen en sportverenigingen. De P.v.d.A.-fractie is altijd geporteerd geweest voor culturele verenigingen. Als dan geconstateerd kan worden dat deze verenigingen steeds beschouwd zijn geworden als een soort sluitpost op de begroting. Het was een toeval dat de school aan de Beukendreef leeg kwam en dat deze verenigingen deze ruimte konden huren en dan voor een aan trekkelijke prijs. Hij gelooft dat de mensen die in deze ruimten zaten daar heel prettige tijden hebben doorgemaakt. Dat hebben de raadsleden goed aan gevoeld. Daarom moet men daar niet zomaar overheen stappen. Toen de nood lottige brand uitbrak heeft zijn fractie evengoed gevoeld, al zijn er te- gengeruchten geweest, dat dit een ernstig verlies betekent voor het plaatse lijk verenigingsleven. Nu maakt hij zijn complimenten aan het adres van het college voor de hoeveelheid cijfers die aan de raad zijn aangeboden. Hij is ervan overtuigd dat hier heel wat uren in zijn gekropen. Men kan dit niet wegschuiven onder het verwijt dat er geen tekeningen enz. bij zijn. Hij vindt het een duidelijke nota en de cijfers kunnen duidelijk zijn. Het is naar zijn mening een kwestie van informatie. Het raadslid de Bruyn heeft in 1974 ge zegd: als ik mijn informatie wil hebben dan ga ik naar de burgemeester of de ambtenaren. Het raadslid Looyen moet dit thans volledig beamen. Hij heeft ge durende de afgelopen jaren regelmatig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Als men dit regelmatig doet komt men geleidelijk aan beter in de materie. Als gevolg van deze informatie is zijn fractie achter meer waarheden gekomen dan op dit aantal van 4 exploitatie-opzetten. Bijlage IV is de meest belang rijke met name de laatste zin: restant dekkingsmiddelen 21.238.34»

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 63