zaak dat het college alle aspecten gaat bestuderen dus een uitbreiding van de Berk in combinatie met het plan van de Heer de Bruyn en het plan Bogers. Be voorzitter interumpeert het raadslid de Ru door te verklaren dat de brief van Bogers niet in discussie is. Het raadslid vraagt hier op of het toegestaan is om deze brief in de discussie te betrekken juist omdat alle raadsleden deze brief hebben ontvangen. Be voorzitter staat dit niet toe omdat de brief privé aan de raadsleden is toegezonden. Be brief is niet doorgesproken in het college en kan men een wildwestdis cussie krijgen. Als de raadsleden deze brief in hun beschouwingen wil len meenemen is dit him zaak, maar alleen het voorstel van burgemeester en wethouders en het voorstel van de Heer de Bruyn zijn in discussie. Waar het om gaat is thans een principebesluit te nemen over het wel of niet uitbreiden van de Berk, het wel of niet bouwen van een sportzaal of sporthal in de Postbaan, het wel of niet realiseren van het initiatief voorstel van de Heer de Bruyn. Het raadslid Mevrouw Emke reageert hier op door te verklaren dat al jaren gesproken wordt over deze accomodaties terwijl nu in 4 dagen tijd moet worden beslist over miljoenen. Be voorzitter antwoordt hierop dat een principebesluit genomen moet wor den over de uitgangspunten waarbij nauwgezette berekeningen die berusten op ervaringscijfers die aangedragen zijn en zeer recent zijn en die intern door gemeentewerken en financiën zijn nagechekt. Beze cijfers zijn ter il lustratie naar voren gebracht. Waar het om gaat is een principebesluit wel ke richting moeten we heen. Het raadslid de Ru reageert hierop door te stel len dat het college een principebesluit verwacht. Hij vraagt zich af waar om de voorzitter het bezwaarlijk vindt dat de brief van Bogers wordt behan deld. Als deze brief niet behandeld mag worden mag men niet verwachten dat door zijn fractie een principeuitspraak wordt gedaan, vooral als men be denkt dat de gemeenschap veel geld kan uitsparen door het initiatief van Bogers. Het raadslid van Wees verklaart hierna dat het al duidelijk is ge worden dat het initiatiefvoorstel niet van de CBA-fractie afkomstig is. Zijn voorkeur gaat duidelijk uit naar een uitbreiding van de Berk, toch iets anders dan de voorstellen die door Burgemeester en wethouders op tafel zijn gelegd. Be voorkeur gaat niet uit naar een verbouwing maar naar een uitbreiding van de Berk, wat hij bij de Heer de Ru ook gehoord heeft. Een uitbreiding van de Berk verdient de voorkeur, aangezien een verbouwing extra geld kost, met daaraan een sportzaal. Beze ruimten zouden met een gang aan de Berk moeten worden verbonden. Hij wil daarbij benadrukken dat dit in fa sen gerealiseerd moet worden. Men moet streven naar een versnelde bouw van zaalruimte omdat een aantal verenigingen duidelijk omhoog zitten na de brand.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 62