tekeningen en geen bestek gezien. Hij vindt het een kwalijke zaak want men zal toch moeten zien waarvoor je het fiat geeft als raadslid. Of vraagt hij zich af geeft men zijn fiat voor een bedrag en dan maar afwachten wat men voor dit bedrag krijgt. Hij is niet van plan de hele begroting door te nemen. Hij kijkt echter alleen naar het nadelig saldo van 248.000,en hij gelooft dat dit helemaal geen haalbare kaart is. Hij staat er helemaal achter om iets te doen voor de verenigingen maar om te beginnen met een sportzaal met zo'n nadelig saldo is onverantwoord. Hij zal geen fiat geven aan dit voorstel. De tweede begroting betreft een sportzaal bij de Berk. Ook hier heeft hij weer hetzelfde verhaal: geen tekeningen, geen bestek. Wat wordt er gemaakt voor ruim 1 miljoen en een nadelig saldo van 102.000, Men zou kunnen zeggen dat dit bedrag al redelijker is, zijn fractie is ech ter bang dat er bezwaarschriften zullen komen vanuit de omgeving. Want als men bepaalde sporten wil onderbrengen dan moet men naar een hoogte van mins tens 7 meter. Hij kan zich voorstellen dat de mensen die in de omgeving wo nen bepaalde bezwaren zullen maken. Dan verwacht hij over 2 jaar nog even ver te zijn als nu. Ook op deze begroting is zijn reactie: dit is geen haal bare kaart. Al deze begrotingen en voorlichting vindt hij erg weinig. Dan komt hij op de verbouwing van het gemeenschapshuis de Berk, waarbij hij ook het initiatiefvoorstel van het raadslid de Bruyn betrekt. Hij heeft gecon stateerd dat daar wel een tekening bij aanwezig was en dat het er allemaal keurig netjes uitzag. Men kan dergelijke stukken goed bestuderen zodat men zich terdege kan oriënteren. Hij is van mening dat er iets gedaan moet wor den voor de verenigingen die door de brand gedupeerd zijn. Hij vindt ook dat men niet langer moet blijven wachten. Kijkend vanuit het verenigingsleven is het allemaal leuk en aardig dat verenigingen elkaar helpen, maar dit is niet de weg. Hij verklaart ook gelezen te hebben dat er momenteel al een ver eniging, te weten V.V.O.V., uit de gemeente verdwenen is. Hij vindt dit een treurige zaak. Hij wil niet zeggen dat daarom maar gezegd moet worden dat het initiatiefvoorstel goed is en dat dit gebouw maar geplaatst moet worden. Zijn fractie wil een soort combinatie zien te verkrijgen die er als volgt uit zou moeten zien. De tekening, die we hebben gezien voor het gebouw ter ver vanging van de oude school, zou hij aangepast willen zien en dan bij of te gen de Berk te plaatsen. Hij ziet het gemeenschapshuis gecombineerd met het plan van de Heer de Bruyn. Daarnaast verklaart hij een brief te hebben ont vangen van de Gebr. Bogers die gaat over een sporthal die zij willen laten maken van hun loods. Daar wordt een bepaalde prijs in genoemd. Het lijkt hem verstandig dat het college contact opneemt met deze mensen. Hij heeft begre pen dat enige leden van het college al contact hebben gehad, hij ziet echter liever dat het voltallig college dit doet. Als hij uit deze brief kan con stateren dat diverse verenigingen geholpen worden vindt hij het een normale

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 61