Omtrent de precisering is ambtelijk overleg gevoerd en men is thans bezig alles op papier voor te bereiden. Hij hoopt dat de bevolking in september alle mogelijke informatie zal kunnen krijgen. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van bur gemeester en wethouders besloten. 7Nota zaalaccomodatie De voorzitter geeft een korte toelichting waarna het raadslid de Bruyn zegt dat het een beetje vreemd overkomt dat enkele CDA-leden gekomen zijn met dit initiatiefvoorstel. Het is echter wel zo dat men in sommige kringen ge steld heeft dat het beter geweest was dat de verenigingen dit voorstel had den gedaan, maar dit is niet mogelijk; dit kan alleen door een raadslid. Hij vraagt zich af waar de basis ligt van dit voorstel. De basis ligt en blijft liggen bij het eerste gesprek dat de verenigingen hadden met het col lege. In die vergadering spraken alle verenigingen de wens uit om tot her bouw over te gaan aan de Beukendreef. De gesprekken die nadien zijn gevoerd, met de diverse verenigingen apart zeggen hem bijzonder weinig omdat hier meer sprake is van een bepaald dirigisme naar de Berk toe dan het openhouden van herbouw aan de Beukendreef. Dit is naar zijn gevoel nooit bespreekbaar geweest en dit heeft hem behoorlijk geïrriteerd. Vandaar dat zij gewacht heb ben tot de laatste dag om de hoop uit te spreken dat zij iets zouden horen omtrent herbouw. Hij heeft hier nimmer iets over gehoord, vandaar dit initi atiefvoorstel. Verder wil hij er in eerste instantie weinig over zeggen. Hij voegt er nog wel aan toe dat de factor tijd een belangrijke rol speelt bij de getroffen verenigingen. Wanneer men noodgedwongen moet inbouwen bij een ander dan kan dit heel leuk zijn voor enkele maanden maar dan moet het ook afgelopen zijn. Hij verwijst hierbij naar V.V.O.V. dat al met haar ac tiviteiten heeft moeten stoppen. Daarnaast verwijst hij naar de bejaarden waarvan een gedeelte aan het kaarten was in de Berk maar waarvan het aantal zo klein is geworden dat er van deze kaartclub niets meer is overgeschoten. Dit zijn punten die van vitaal belang zijn voor de desbetreffende vereni gingen. Het zou van een naïviteit getuigen door te zeggen, die of 2 jaar dat de verbouwing van de Berk vergt, moeten zij maar aan hun stutten trek ken. Dit kan niet. Het raadslid de Ru verklaart 5 jaar in de raad te zitten en al 5 jaar is men bezig om iets van de grond te krijgen. De raadsleden hebben de stukken thuis gekregen en het eerste dat opvalt is dat ze stuk ken waarbij gepraat wordt over miljoenen, pas donderdag 's avonds of vrij dags 's morgens krijgen en dan moet men dinsdag weer gereed staan en moet je komen met je standpunt of je er wel of niet mee akkoord gaat. Dit vindt hij, zeker in dit soort gevallen, veel te kort. Er is een begroting bij voor de exploitatie van een zaal aan de Postbaan. Het eerste wat opvalt zijn de bouwkosten. Er staat 1 .600.000, Hij vraagt wat dit betekent, hij heeft

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 60