12. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 9 december 1980 tot goedkeuring van de 41e wijziging van de begroting van de algemene dienst 1979» 13. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 16 december 1980, inhoudende een verdaging van de beslissing van het raads besluit van 2 september 1980. (18e wijziging van de begroting van de algemene dienst 1980 14. Schrijven van het bestuur van het Woonwagenschap Westelijk Noord- Brabant van 3 december 1980, houdende mededeling van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor wijziging nr. 6 van de begroting 1980. Het raadslid Looijen verklaart dat er weer een garantiebesluit is genomen door het college, speciaal voor de aankoop van het pand Ant— werpsestraat 154- Op zijn vraag of het college alle mogelijke voorzorgen heeft genomen, zodat" een herhaling van aansprakelijkheidstelling zoals bij het pand Breestraat 15 kan worden voorkomen, antwoordt de voorzitter dat de aanvraag met zeer veel zorg is bekeken en aan alle zijden is belicht. Op de vraag van het raadslid Mevrouw Emke wat Gedeputeerde Staten gaan doen als de verdagingstermijn, vermeld in het onder punt 13 v/h genoemde besluit, antwoordt de voorzitter dat hem dat niet bekend is. Gedeputeerde Staten hebben nadere inlichtingen gevraagd o.a. of het Ministerie al een beslissing heeft genomen inzake de 50^-bijdrage Burgemeester en wethouders hebben deze vragen beantwoord, dus nu is het wachten op een nadere beslissing. Het raadslid Mevrouw Emke vraagt hierna of het college ondertussen een gesprek heeft gehad met Benegora. Be voorzitter antwoordt hierop dat Ben&gora 2 keer is uitgenodigd maar dat zij hierop niet zijn ingegaan. Het raadslid Schouteten merkt hierna op dat hij begrepen heeft, dat de uitnodigingen voor deze gesprekken 48 uur van tevoren zijn ver zonden, hetgeen tekort was. De voorzitter antwoordt hierop dat dit hun zaak is, zeker de tweede keer had men kunnen weten waarover het gesprek zou gaan. De beweringen die via de telefoon zijn geuit waren echter anders. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming worden de ingekomen stukken ter kennis aangenomen. De voorzitter heeft hierna nog een aantal mondelinge mededelingen. Op de eerste plaats deelt hij ten aanzien van het bevolkingsverloop in 1980 het volgendemede: Op 1 januari 1980 had de gemeente Putte 3727 inwoners; er zijn 38 geboorten geregistreerd en 35 overlijdens. Er zijn 243 personen ingekomen en 214 personen vertrokken, zodat het aantal inwoners op 31 december 3759 was. Onder deze Inwoners is een aantal van 642 niet-nederlanderste weten 541 Belgen, 62 Duitsers, 20 Engelsen, 1 Noor, 4 Amerikanen, 1 Ier, 6 Fransen, 2 Italianen, 3 Chinezen, 1 Marokkaan en 1 Turk. Een andere mededeling is dat deze week van de P.T.T. de machtiging is ontvangen voor de aanleg van kabeltelevisie in Putte. Het college hoopt binnenniet al te lange tijd met voorstellen, de adviezen van de CA.I.-commissie en andere zaken in de raadsvergadering te komen, zodat de raad terzake besluiten kan nemen. De laatste mededeling betreft de bouw van een sporthal. Deze mededelingen worden ter kennis aangenomen. 4. Voorstel terzake van het bezwaarschrift van de heer L. Claessens tegen het weigeren van een bouwvergunning. Zoals het voorstel aangeeft dient de raad uit zijn midden een commissie ad hoe te benoemen op grond van de Bouwverordening die de belang hebbende in de gelegenheid zal stellen zijn bezwaren mondeling toe te lichten en het advies van de commissie zal daarna behandeld moeten worden.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 5