5. Voorstel inzake de vragenlijst nieuwbouw en vernieuwbouw. Het raadslid Looyen verklaart gelezen te hebben dat tussen 1981 en 1984 onze gemeente 56 woningen wil realiseren. Die woningen zijn gepland in het bestemmingsplan Hoge Berg II. Zoals de plannen er thans liggen zal dit plan 96 wooneenheden omvatten. Hij vraagt zich af hoe het college denkt 56 woningen in 1984 gerealiseerd te zien. Het is zo dat de gemeen te nog niet over alle grond beschikt om op zijn minst een gedeelte van deze woningen te bouwen. De voorzitter verklaart dat er naast de genoem de 96 woningen ook nog enige verspreide particuliere zijn. Hij hoopt dat in de komende tijd ook de particuliere woningbouw weer een aanzet krijgt. Men moet deze ontwikkelingen afwachten maar men moet niet met een te ge ring optimisme de toekomst ingaan. Het raadslid Looyen vindt het een ge weldig probleem omdat de gemeente slechts beperkte mogelijkheden van on derhandelen heeft en de meerderheid van de raad op dit moment geen andere instrumenten wil aangrijpen om gronden te verwerven. Het lijkt hem binnen deze tijdspanne en gezien het feit dat wethouder Buys een sublieme rol gespeeld heeft toch gebleken is dat de mogelijkheid be staat dat het allergrootste gedeelte op korte termijn niet verwerfbaar is. Hij maakt zich hierover zorgen en daarom vindt hij de opgegeven aantallen wensen van het gemeentebestuur. De voorzitter antwoordt dat het plan door de kleine planologische commissie met opmerkingen is teruggestuurd en met de slotopmerking om het door te spreken ter finale afronding met de P.P.D. De besprekingen met de stedebouwkundige zijn geweest en begin juni zal met de P.P.D. een gesprek plaatsvinden. Als alles meeloopt hoopt het college binnen zeer afzienbare tijd het plan vast te laten stellen. Als het plan economisch haalbaar blijkt te zijn, zal het college bekijken of het moge lijk is een hoorzitting voor de belanghebbenden te organiseren. Dan weten de mensen ook wat er met de grond gaat gebeuren. Zonder dat hierna nog ie mand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel be sloten. 6. Voorstel tot vaststelling van de 15e begrotingswijziging 1981 (admini stratieve verwerking van het raadsbesluit tot aanleg van kabeltelevisie) Het raadslid Mevrouw Emke vraagt waarom de exploitatie in de algemene dienst is opgenomen. De voorzitter antwoordt hierop dat het raadsbesluit tot aanwijzing van een tak van dienst door Gedeputeerde Staten moet worden goedgekeurd. Zodra deze goedkeuring is ontvangen kan de hele administratie worden overgeheveld naar de tak van dienst. Op de vraag van het raadslid Mevrouw Pmkp hoe ver men nu staat antwoordt de voorzitter dat het de be doeling is om begin september een "open weekend" te houden in een zaal.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 59