Het raadslid van Wees is het daarmede eens maar dan zal de raad straks de consequenties moeten aanvaarden als er om de knikkers gevraagd wordt want daar is het de vorige keer op afgeketst. De CDA-fractie is duide lijk niet tegen een milieudienst maar de invulling van de financiën is niet gering. De voorzitter zegt toe deze zaak in het College te "bekij ken en als een ander aanleiding mocht geven tot actie dan komen "burge meester en wethouders op deze zaak terug. Het initiatiefvoorstel van de leden de Bruyn, Ketelaars en Schouteten zal aan de orde worden gesteld "bij de "behandeling van de zaalaccomodatienota. De voorzitter deelt hierna mede dat hij van het raadslid van Wees de volgende brief heeft ontvangen: Door sterk gewijzigde werkomstandigheden werd het steeds moeilijker om voldoende tijd vrij te maken voor mijn politieke bezigheden. Daar ik van mening ben, dat het werk als raadslid een volledige inzet eist, heb ik moeten besluiten te stoppen met mijn activiteiten in de gemeentepoli tiek. Het is voor mij geen gemakkelijke stap om U per 1 juni 1981 mijn ontslag als raadslid van de gemeente Putte aan te bieden, doch ik zie geen andere oplossing. Automatisch betekent dat ook ontslag uit de com missies en uit het dagelijks bestuur van het Streekgewest Westelijk Noord- Brabant. Van harte wil ik Uw raad danken voor de toch goede samenwerking die ik vaak ondervond. Politieke verschillen werden de laatste jaren ge lukkig meestal niet meer in het persoonlijke vlak uitgevochten. Speciaal wil ik Uw raad nogmaals danken voor de steun en de loyaliteit die ik on dervond in de tijd dat ik de gemeente Putte mocht dienen als wethouder. Graag wil ik de hoop uitspreken, dat het U allen goed mag gaan en wil ik niet besluiten met een vaarwel maar met een welgemeend tot ziens. De voorzitter stelt voor na de rondvraag op deze brief terug te komen, waarmee allen akkoord gaan. 4. Voorstel terzake van het ontwerp streekplan voor West-Brabant. Het raacëLid Looyen verklaart verrast te zijn door de brief van de Kamer van Koophandel. Hij kan voor een groot deel met deze brief meegaan. Of de raad deze brief moet ondersteunen vindt hij een moeilijke zaak. Dit eist zeker nadere studie. Dit bezwaarschrift richt zich tegen de geringe aandacht die gewijd is aan de sociaal economische uitgangspunten. Ook Putte is nauw betrokken bij dit aspect. Of dit door het Streekplan een wijziging ten goede kan krijgen weet men niet op dit moment. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming wordt over eenkomstig het voorstel besloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 58