Hij vraagt of de gemeente getipt wordt over de rentepercentages of dat deze elke keer worden opgevraagd. Als dit laatste het geval is geeft hij in overweging ook eens te informeren hij de Centrale Bank te Rot terdam. Voor wat betreft de brandrapporten vraagt hij in de toekomst een duidelijke plaatsbepaling op te nemen aangezien het werken met coör dinaten voor de raadsleden een ondoenlijke zaak is. De voorzitter ant woordt hierop dat de brandweer steeds met coördinaten werkt, vooral in "bos- en heidegebieden zal het vaak moeilijk zijn om een naamaanduiding te geven. Hij zegt toe zo mogelijk een naam of gebied aan te geven. Het raadslid Looyen vraagt hierna de eigenaren van de bossen te wijzen op het bosbrandgevaar daar deze natuurgebieden erg kostbaar zijn, niet alleen voor de eigenaren, maar ook voor de gemeente. De voorzitter zegt toe een en ander te bekijken, doch de bosbezitters zijn op de hoog te van de verboden om vuur te gebruiken. Het raadslid van Vees verklaart dat de CDA-fractie de brief van Benegora aan minister Ginjaar graag on dersteunt, zij het dat daar een zinsnede wordt uitgelicht n.l. waar Be negora stelt dat huns inziens de milieubijstandsregeling die op vrij willige basis werkt, slecht functioneert. Hij is het daar niet mee eens. Naar zijn mening functioneert deze dienst wel goed voor het doel waar voor hij is opgericht, waarschijnlijk wordt dit ook wel bedoeld maar men schrijft het niet. Hij verwijst hierna naar de discussie tijdens een rond vraag tijdens een gewestraadsvergadering, waarbij gebleken is dat men geen uitbreiding van deze dienst wenst. Men vond daarnaast dat Zuid West—Bra bant nog geen behoefte had aan een eigen milieudienst in het Streekgewest Waarschijnlijk hebben de financiën daar een rol bij gespeeld. Dit wil niet zeggen dat hij binnen het Streekgewest deze brief niet wil aanbevelen. Het raadslid Looyen reageert hierop door te verklaren dat als een toekoms tige drenkeling het water aan zijn voeten voelt zal hij nog niet klagen. Maar vanaf het moment waarop het water aan zijn lippen komt zal hij dit wel doen. Hij vraagt zich'af of het niet beter is om te anticiperen op het feit dat het water tot aan de lippen kan komen. Het raadslid van Wees ver klaart dat hij zich binnen het Streekgewest steeds op het standpunt heeft gesteld dat de meerderheid van de gemeenten steeds van mening is geweest dat dit moet worden uitgevoerd. Het raadslid Mevrouw Emke merkt op dat haar fractie bij de behandeling van het Streekplan daar om gevraagd heeft omdat er te weinig aandacht aan het milieu wordt besteed. Zij vindt met het raads lid Looyen de meetwagens een goede zaak. Dit mag gerust ook in het Streek gewest naar voren worden gebracht.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 57