i. Circulaire van de Nederlandse vereniging van wegenbouwers; j. Circulaire van de Coöp. vereniging voor de Nederlandse melkhandel; k. Ontvangstbevestiging van de 2e Kamer der Staten-Generaal terzake van de motie over de regionale omroep; 1. Besluit van burgemeester en wethouders tot het plaatsen van kasgeld in deposito; m. Uitgave "verantwoord levensverkeer" van Sobriëtas; n. Brandrapporten; o. Gemeentegarantie; p. Initiatiefvoorstel van de leden de Bruyn, Ketelaars en Schouteten. Het raadslid Looyen merkt ten aanzien van de onder d. vermelde brief van Benegora gericht aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op dat de inhoud zeer terecht is, een inhoud welke duidelijk wijst op de pro blematiek die voor West-Brabant steeds nadrukkelijker gaat blijken. Aangezien Putte als kleine gemeente alleen maar boodschappen kan doorgeven als er iets gebeurt en als kleine gemeente geen enkele macht heeft, vraagt hij aan het raadslid van Wees de brief van Benegora onder de nadrukkelijke aandacht van het Streekgewest te brengen. Het uiteindelijke doel moet zijn de vorming van een regionale milieudienst. Ten aanzien van de brief van de Watermaatschappij verklaart het raadslid Looyen dat hij gelezen heeft dat de gemeente Putte 26 stemmen heeft en 2 reststemmen. Op zijn vraag wie de 2 reststemmen van de gemeente bezet antwoordt de wet houder Buys dat elke gemeente, afhankelijk van het aantal inwoners een aantal stemmen uitbrengt. Een stem wordt dan met dit aantal vermenigvuldigd. Hierna vraagt het raadslid Looyen hoe groot de verschillende restantkre dieten waren die van de dienst 1980 zijn overgeboekt naar de dienst 1981. De voorzitter antwoordt hierop dat op de begrotingswijzigingen de posten afzonderlijk zijn opgenomen. De raadsleden kunnen de originele wijzigingen na de raadsvergadering inzien. Ten aanzien van het onder punt L vermelde stuk van de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale vraagt het raadslid Looyen of de raadsleden fotocopiën kunnen krijgen van deze brochures. Het raadslid van Wees ondersteunt dit verzoek. De voorzitter zegt toe deze stukken te zullen opvragen. Bij punt L heeft het raadslid Looyen opgemerkt dat de overtollige kasgelden dit keer bij Havenburgs Bank in deposito zijn geplaatst.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 56