GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering 19 mei 1981. Aanwezig: W.B.H. Bos, voorzitter, en de leden: Mevr. J. Emke-Langeveld, H. de Bruyn, A. Buys, L. Buys, F. Huybrechts, Ph. Ketelaars, J. Looyen, L. de Ru, P. Schouteten, H. van Wees, en D. Wiemes Notulist: A.G.J. van Kaam. 1Opening: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijk gebed en heet alle aanwezigen welkom. 2Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 7 april 1981: Aangezien de betreffende notulen nog niet klaar zijn, wordt de vaststelling tot de volgende vergadering aangehouden. 3Ingekomen stukken: a. Circulaire van de vereniging Regionaal Overleg Eerstlijns Gezond heidszorg (R.0.E.G.inzake de ontwikkeling van de eerstelijns ge zondheidszorg in westelijk West-Brabant; b. Mededeling van het Streekgewest inzake de vaststelling van 2 begro tingswijzigingen; c. Verslagen van vergaderingen van commissies van het Streekgewest; d. Afschrift van de brief van Benegora aan de Minister van volksge zondheid en milieuhygiëne inzake de luchtverontreiniging vanuit het Antwerpse; e. Brief van de Watermaatschappij inzake de aandelenverdeling tussen ge meenten; f. Nieuwsbrief voor de aandeelhouders van de Watermaatschappij; g. Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de 18e begrotings wijziging 1980 (garantieverlening aan derden i.v.m. eigen woningbouw) 28e 29e begrotingswijziging 1980 en 1e 2e begrotingswijziging 1981 (overbrenging restant-kredieten van 1980 naar 1981) 3e begrotingswijziging 1981 (vervanging mechanische uurwerkinstallatie gemeentetoren) 4e begrotingswijziging 1981 (aanpassing begroting 1981 i.v.m. toegeken de subsidies) 5e begrotingswijziging 1981 (reconstructie gedeelte Canadalaan) h. Rondschrijven van de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Neder land;

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 55