Agenda openbare raadsvergadering van 17 mei 1981. 1Opening, 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 17 april 1981, 3. Ingekomen stukken, 4. Voorstel inzake het ontwerp-streekplan voor West-Brabant, 5. Voorstel inzake de vragenlijst nieuwbouw en vernieuwbouw van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 6. Voorstel tot vaststelling van de 13e begrotingswijziging 1981ad ministratieve verwerking raadsbesluit tot aanleg en exploitie ka televisie) 7'. Zaalaccomodatienota, 8. Rondvraag, 9. Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 54