West-Brabant OVEREENKOMST MET INTEGAN GOEDGEKEURD Brabants Nieuwsblad - s APR. 1981 BE. (Van onze verslaggever) PUTTE - In Putte is dinsdagavond het licht definitief op groen gezet voor de aanleg en exploitatie van een televisie kabelnet in samenwerking met de S.V. Integan uit het Belgi sche Hoboken. De gemeenteraad ging namelijk akkoord met de voorstellen die zij hierover kreeg voorgelegd. Putte is daarmee de tweede Nederlandse gemeente -na het Zeeuws- vlaamse Sluis- die wordt aangesloten op een buitenlands ka beltelevisienet, waardoor twaalf verschillende t.v.-stations ontvangen kunnen worden. Reclame Financiering Putte zet licht definitief op groen voor aanleg kabelnet Op 24 juni 1980 had de Putse raad al besloten over te gaan tot de aanleg van een centrale antenne-inrichting (CAI), daartoe was toen een speciale commissie ingesteld. Dit adviesor gaan, onder voorzitterschap van het raadslid H. van Wees, is het college de voorbije maanden behulpzaam geweest bij de afhandeling van deze zaak. Gisteravond werden de voor stellen in de raad besproken. De meeste raadsleden bleken gister avond tevreden over de afwikkeling, al had met name het liberale raads lid mevrouw C. Emke-Langeveld wel enige kanttekeningen. Zo vroeg zij zich a Tof het niet erg optimistisch gesteld was dat 75 ft 80 procent van de bewoners, die daar voor in aanmerking komen, ook daadwerkelijk deelnemen aan het project Daarbij verwees zij naar een door haar in juni 1980 gemaakte op merking waarom er geen onderzoek onder de bevolking heeft plaatsge vonden om de behoefte op aanslui ting te peilen. Voorts vond zij dat de maandelijkse bijdrage van 18,65 op zich een voordelige zaak is. In de be- grotin zou deze echter weinig ruimte bieden. Daarom wilde zij dat bedrag op 20,- per maand vaststellen. De raad nam dat voorstel overigens niet over. De socialist Jac. Looijen sprak zijn blijdschap uit over het feit dat het nu zover was en dat realisatie slechts een kwestie van termijnen is. Wel benadrukte hij dat er nog de reclame gemaakt moet worden onder de be volking. „We moeten een zo duide lijk mogeijke campagne voeren om zoveel mogelijk aansluitingen te verwezenlijken", aldus Looijen, die bij monde van burgemeester W. Bos daarin bijgevallen werd door het college. Looijen maakte de raadsle den er voorts nog op attent dat Inte gan een speciale man zal inzetten, die de bewoners Van de grensplaats deur na deur zal bezoeken om deel nemers te werven. In zijn antwoord zei de raadsvoor zitter verheugd te zijn dat Putte door de PTT de ruimte was geboden om een overeenstemming met Inte gan aan te gaan. Op de vraag van mevrouw Emke over de enquête ant woordde cai-commissie-voorzitter Van Wees dat vorig jaar besloten was door de raad daarvan af te zien. „De ervaring in andere plaatsen in Nederland bij aansluiting op het ka belnet heeft geleerd dat in eerste in stantie meer dan 80 procent aan sluit", zo betoogde hij. Uitgaande van de offerte van Inte gan en rekening houdend met rente verlies tijdens de aanleg van het ka belnet is een bedrag nodig van 1045.000 exclusief BTW. Daarvoor werd gisteravond een krediet be schikbaar gesteld. Tevens werd de overeenkomst met Integan, betref fende het verlenen van technische en administratieve bijstand, goedge keurd. Ook werden de tarieven voor de abonnees bepaald. Voor normale in dividuele aansluitingen zijn deze als volgt vastgesteld: - eenmalige bijdrage in de kosten van de aanleg van de kabeltelevi sie (inclusief 1 wandcontactdoos en 1 muurdoorboring) 100,-; - eenmalige bijdrage in de kosten né de aanleg van de kabeltelevisie (inbegrepen 1 wandcontactdoos en 1 muurdoorboring), mits deze voorzieningen in de woning zijn aangebracht 150,-; - eenmalige bijdrage in de kosten na de aanleg van de kabeltelevisie (inbegrepen 1 wandcontactdoos en 1 muurdoorboring) als deze voor zieningen niet in de woning zijn aangebracht: de werkelijke kosten plus 150,-; - bij vestiging in de gemeente een malige bijdrage in de kosten (in begrepen 1 wandcontactdoos en 1 muurdoorboring), mits deze voor zieningen zijn aangelegd 100,-; - bij vestiging in de gemeente een malige bijdrage in de kosten (in begrepen 1 wandcontactdoos en 1 muurdoorboring) als deze voorzie ningen niet in de woning zijn aan gebracht: werkelijke kosten plus f 100,-. Als 75 4 80 procent in Putte wordt aangesloten komt dit neer op 950 aansluitingen, zodat aan entreegel den 95.000,- zal worden ontvangen. De omslag per abonnee zal dan, zoals gemeld, per maand 18,65 inclusief BTW worden.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 52