-12- dienst en de vaststelling van de beheersverordening. Het raadslid Mevrouw Emke merkt op dat de gezamenlijke baten en laster in evenwicht moeten zijn. Zij vraagt zich af hoe dit kan als niet het benodigde aansluitpercentage gehaald wordt. De voorzitter antwoordt hierop dat dit voorschrift in de verordening is opgenomen en dus ook nageleefd zal moeten worden. Als er even tuele problemen zijn zal daar een oplossing voor moeten worden gezocht. Het college gaat werken aan deze zaak. Zijn de uitgaven hoger dan de baten dan zal de raad het nadelig saldo moeten activeren en op een later tijdstip eventueel verrekenen. Het raadslid de Ru concludeert hieruit dat als er te weinig abonnees komen de tariefstelling over een paar jaar 35,zou kunnen zijn. De voorzitter antwoordt hierop datmen reëel moet zijn. Men zit niet direct op 35,Het is ook zo dat wordt uitgegaan van 100,entreegeld. Dit brengt ook weer geld in het laatje. Dit zijn zaken die je op dit moment moeilijk kunt bekijken en die je gewoon af moet wachten hoe dit zich ontwikkelt. Hierna stelt de voorzitter de verordening regelende de samen stelling en bevoegdheden van de G.A.I.-commissie aan de orde. Het raadslid Mevrouw Emke leest dat in artikel 21 staat aangegeven dat de commissie binnen 14 dagen verslag doet van de vergadering aan burgemeester en wethouders. Zij vraagt of dit ook aan de gemeenteraad kan. De voorzitter zegt dat het een adviescommissie voor burgemeester en wethouders is. Als er echter adviezen uitkomen die ook van belang zijn voor de gemeenteraad zullen burgemeester en wethouders deze zaken ter kennis van de raad brengen. Het raadslid Looijen verklaart hierna: De voorbesprekingen welke hier allemaal aan vooraf gegaan zj-jn en die ertoe geleid hebben dat deze commissie achter gesloten deuren ver- gaderde,heeft tot gevolg gehad dat vaak op een gemakkelijker .manier bepaalde zaken uit de doeken konden worden gedaan dan wanneer dat in openbaarheid gebeurd zou zijn, hoewel ik het toch, in mijn hart blijf betreuren dat het niet kon en ik zou er toch bij het college en eventueel bij de leden van de commissie op aan willen dringen om toch binnen een zo kort mogelijke termijn wanneer wij straks be ginnen met de aanleg en wanneer de problemen eventueel komen en die behandeld zouden moeten worden in eerste aanleg door de commissie om te overwegen om zo snel mogelijk deze commissie openbaar te maken, omdat het duidelijk een aangelegenheid is van de gehele gemeente waar bij dan alle eventuele aangeslotenen deze commissievergaderingen kunnen bijwonen waarin zij bepaalde standpunten die duidelijk met momenten erg technisch kunnen zijn en gezien het feit dat er twee toegevoegde leden uit de burgerij inzitten die dus niet als raads lid hier bekend zijn die in hun oude vak hier eenzelfde beroep hebben uitgeoefend of min of meer daaraan gelijklopend dat dit toch van belang is dat de gemeenschap daar kennis van kan nemen. Ik proef het ook steeds uit de vragen die gesteld worden vanuit de fractie van de V.V.D. en ik zou dat zeker willen ondersteunen om zo snel mogelijk in overweging te nemen om de vergaderingen open baar te maken. Zonder dat iemand stemming verlangt wordt overeen komstig het voorstel besloten. Aanvullend punt Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit tot her ziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Het voorbereidingsbesluit betreft de bestemming kernrandgebied.. In verband met de aanleg van 4 tennisbanen moet deze bestemming worden aangepast. Het eerste voorbereidingsbesluit is in mei 1979 genomen.Binnen de eerste termijn is een aanvraag binnengekomen voor de bouw van een sportzaal met V banen en intussen is deze termijn verstreken, zodat

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 50