GEMEENTE lü PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 3 februari 1981. Aanwezig: W.B.H. Bos, en de leden Mevrouw J. Emke-Langeveld, H. de Bruijn, A. Buijs, L. Buijs, Ph. Ketelaars, J. Looijen, L. de Ru, F. Schouteten, H. van Wees en D. Wiemes. Afwezig met kennisgeving: F. Huijbrechts NotulistA.C.J. van Kaam. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijk gebed en heet alle aanwezigen van harte welkom. 2. Vaststelling notulen openbare vergaderingen van 7 oktober en 16 december 1980. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming worden de notulen onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. 1Schrijven van het Streekgewest Wes telijk Noord-Brabant van 20 januari 1981, betreffende de ontwerpgewestraadsbesluiten tot 5e wijziging van de begroting 1980 sn tot 1e wijziging van de begroting van 1981. 2. Schrijven van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant van 9 januari 1981, betreffende de besluitvorming afvalverwerking. 5. Schrijven van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant van 21 januari 1981, betreffende de samenstelling van een bestuurlijke begeleidingscommissie en een ambtelijke werkgroep afvalverwerking in het gewest. 4. Schrijven van de Nederlandse Bond van makelaars in onroerende goederen van 14 januari 1981 (twee nota's betrekking hebbende op de woonruimtebeschikking en de onroerend goedbelastingen) 5. Koninklijk besluit van 31 december 1980, nummer 1, betreffende goedkeuring tweede wijziging van de verordening op de heffing van onroerend goedbelasting. (raadsbesluit van 7 oktober 1980). 6. Schrijven van het College van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant van 13 december 1980, betreffende vaststelling richtge tallen woningbouw voor de jaren 1981 t/m 1983. 7. Goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant van 16 december 1980 van de rekening-courantovereenkomst met de N.V. Nederlandse Credietbank te Putte. 8. Goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant van 16 december 1980 van de rekening-courantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage 9. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 16 december 1980 tot instemming met de zevende wijziging van de Vergoedings regeling Vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 1981. a nor, 10. Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 4 december 1980 tot vaststelling van de vergoedingen per 1 januari 1981 voor werkzaamheden van raads- en commissieleden. 11. Besluiten vaui Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 9 december 1980 tot goedkeuring van de begrotingswijziginen van het woning bedrijf (1e en 2e wijziging 1979) en vaui het grondbedrijf (,1e en 2e wijziging 1979).

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 4