delegatie die naar de V.N.G. is geweest dit ook doorgesproken. Uit deze gesprekken heeft het college begrepen dat deze 20 jaar gerust opgenomen kunnen worden. Het raadslid de Ru vraagt of de C.A.I.-commissie ook achter deze 20 jaar' staat. Het raadslid van Wees antwoordt hierop dat dit niet juist is. Het is zoals de voorzitter het zegt. Tussentijds is er door de C.A.I.-commissie gezegd, maak van die 20 jaar 10 jaar. Daarna is er een ambtelijke delegatie bij de V.N.G. geweest. Daar hebben wij te horen gekregen 20 jaar. Naderhand is er in de C.A.I.-commissie niet meer over tijdvakken gesproken. Het college heeft de knoop zelf doorgehakt. Het raadslid hooijen wijst erop dat de C.A.I.-commissie een artikel 62-commissie is, die alleen maar* adviseert Het college kan de adviezen al dan niet ovennemen. Hij ziet niet in om de vergadering te schorsen om staande de vergadering aan de C.A.I.-commissie advies te vragen. De leden A. Buijs en van Wees zijn dezelfde mening toegedaan en kunnen akkoord gaan met 20 jaar. Het raadslid de Ru is het daarmee niet eens. De gemeenteraad heeft een commissie benoemd. Deze commissie is bij elkaar gekomen om het hele C.A.I.-gebeuren op papier te zetten, om de raad voor te lichten. Hij vraagt schorsing om de commissie de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de vraag of deze periode 10 of 20 jaar moet zijn. Deze commissie is duidelijk door de gemeenteraad in het leven ge roepen. Als raadslid heeft hij er duidelijk behoefte aan om te weten wat de commissie voorstelt. De voorzitter antwoordt nogmaals dat de commissie 10 jaar heeft geadviseerd. Dit is met Integan doorgesproken.Aansluitend is een delegatie naar de V.N.G. geweest om deze kwestie door te spreken. Daaruit is voortgekomen dat 20 jaar een acceptabele termijn is. Het college heeft dit daarna nogmaals besproken met Integan waaruit de 20 jaar is naar voren gekomen. Er is een overeenkomst aangegaan voor 20 jaar. Als de gemeenteraad bepaalt dat dit 10 jaar moet worden dan moeten er opnieuw besprekingen worden geopend met Integan. Hij voelt hier niets voor en ook heeft hij er geen behoefte aan om de vergadering te schorsen en nader advies van de C.A.I.-com missie te vragen. We moeten gewoon door, vooral omdat 20 jaar een acceptabele ter mijn is. Het raadslid Mevrouw Emke verklaart dat de V.V.D.- fractie de aantekening geplaatst wil hebben voorstander te zijn van 10 jaar. Het raadslid Looijen verklaart over deze overeenkomst nog één opmerking te willen maken. Hij kan in de overeenkomst onvoldoende terugvinden dat er bij eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan over de vraag wanneer er een zender bij zou komen die vanwege de Nederlandse wetgeving wegens etische of morele over wegingen niet toegelaten mag worden, dat dit middels een reglement geregeld moet kunnen worden. Integan heeft vele malen plechtig beloofd dat zij qua moraliteit en etiek bijzonder goed op zal letten en bepaalde zenders zeker niet op het net zal toelaten b.v. een zender die veel reclame maakt als de R.T.L. zullen zij niet op hun net opnemen. De voorzitter antwoordt hierop dat de P.T.T. bij het verlenen van de machtiging daar uitdrukkelijk op heeft gewezen. Zonder dat iemand het woord of stemming verlangd wordt overeenkom stig het voorstel besloten. Hierna stelt de voorzitter aan de orde de aanwijzing tot tak van

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 49