Het raadslid van Wees wijst erop dat wat Integan met "betrekking tot artikel 17 zegt, dit ook gezegd kan worden met "betrekking tot artikel 16, zij het dat dit meer technisch is. Hij denkt, als men de artikelen 1142t/m 1155 hij elkaar zet, het leveren en de wanprestatie naar heide kanten zekerheid geeft. Hij acht het niet slecht om hieraan vast te houden omdat dit dieper ingaat op deze punten. Hij vindt het goede artikelen en hij vindt dat getracht moet worden om Integan te hewegen deze artikelen te handhaven en dus meegaat met ons. Het raadslid Mevrouw Emke vraagt hierna waarom de overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 20 jaar. De P.T.T. adviseert 5 jaar; de commissie adviseert 10 jaar en waarom wordt er daarom 20 jaar voorge-steld? De P.T.T. adviseert een zo kort mogelijke termijn in verband met de komst van de satelieten. Zij vindt 20 jaar enorm lang, er kan in die periode zo ontzettend veel gebeuren. De voorzitter antwoordt hierop dat dit in eerste instantie ook in de principe-overeenkomst van 24 juni in de Raad meegenomen is. Integan heeft deze 20 jaar mee-genomen en gezegd wij willen dat zo houden. Het college heeft in beginsel geen bezwaar tegen deze termijn. Het raadslid Mevrouw Emke vindt dit een erg lange termijn en vraagt waarom dit geen 10 jaar kan zijn Als er satelieten komen heb je dit niet meer nodig. Het raadslid van Wees verduidelijkt een en ander. Hier is ook over gesproken met de V.N.G.In eerste instantie heeft de V.N.G. ook gead viseerd de termijn korter te nemen omdat de P.T.T. eind vorig jaar een groot plan heeft gelanceerd over de satelieten en straal verbindingen en kabelverbindingen zoals de mensen daar nu op aan gesloten worden, om dat ook in Nederland te introduceren. Erwerd door de V.N.G. in eerste instantie gezegd, het signaal tarief wat Integan in rekening brengt is vrij hoog. Op onze vraag waar de kreet vandaan komt zijn zij gaan rekenen wat de prognose was wat de P.T.T. zou gaan berekenen. Toen bleek dat de P.T.T. duidelijk boven het bedrag zit wat aan Integan betaald moet worden. Dat is allemaal nog eens goed op een rijtje gezet; toen heeft de V.N.G. geadviseerd om vast te houden aan die 20 jaar, want dat is goedkoper dat de P.T.T. ooit aan jullie kan leveren. Vandaar ook dat het college dit advies overgenomen heeft en niet meer heeft aangedrongen op verkorting van die termijn. Het is allemaal niet gek. Er wordt een laag bedrag gevraagd voor de signaal-levering. De voorzitter vult dit aan door te verklaren dat hier ook preven tief onderhoud in zit, wat op deze manier gecontinueerd blijft voor 20 jaar. Bovendien kan men enerzijds geen 10 jaar vragen voor de signaal-levering en 20 jaar voor onderhoud. Integan houdt vast aan 20 jaar-overeenkomst omdat de onderhoudster mijn ook in die sfeer ligt. Het raadslid de Ru verklaart hierna begrepen te hebben dat de C.A.I. commissie niet gezegd heeft 10 jaar. In de stukken leest hij dat de C.A.I.-commissie zegt die 20 jaar is te lang en de 5 jaar van de P.T.T. zou te kort zijn. Uit de woorden van de heer van Wees begrijpt hij dat de commissie 10 jaar heeft gezegd. Dan is zijn vraag waarom wijkt het college daarvan af. De voorzitter zegt hierop dat de commissie tussentijds heeft gead- viseerd 10 jaar en in die fase is ook met Integan gesproken om de 20 jaar om te zetten in 10 jaar. Na die tijd is die 10 jaar opnieuw ter sprake gekomen en heeft de

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 48