tuur die aan de hand van de gemeten signalen kunnen waarnemen hoe groot de afname is, derhalve hoeveel toestellen zijn aangesloten. Wanneer er storingen gaan optreden en dat is meestal het geval als dergelijke aansluitingen niet op een juiste manier worden aan gebracht dan kan Integan op een eenvoudige manier constateren dat men te maken heeft met een zwartkijker. Het raadslid looijen vervolgt hierna met op te merken dat in artikel 7 onder c staat: alle storingen kunnen door een aangestelde van het gemeentebestuur telefonisch gemeld worden en zullen afhankelijk van de aard als volgt worden opgeheven. Daar bedoelen we mee te zeggen, dat alle storingen gemeld gaan worden bij het gemeentehuis. De voorzitter beaamt dit. Het raadslid looijen heeft er persoonlijk bezwaar tegen dat de in arikel 9 aangehaalde pariteit van de Belgische franc vastligt en U_ kunt vertellen hoe dit opgelost wordt wanneer de werkelijke pariteit niet meer overeenkomt met die pariteit die in dit artikel is opgeno men. De voorzitter antwoordt hierop dat met Integan is afgesproken dat de rekeningen in Belgische francs worden uitgedrukt en dat de gemeente deze ook in Belgische francs betaalt. Het raadslid Mevrouw Emke vindt dat de abonnees duidelijk moet worden gemaakt wat'de bedoeling is van artikel 9. Want stel dat er een storing is en er komt iemand van Integan. Als men dan toevallig even weg is, krijgt men wel de rekening ge presenteerd. De voorzitter antwoordt hierop dat het uitbatingsreglement nog moet worden vastgesteld. Men krijgt ook nog een lijst met punten waaraan men zich te houden heeft en op welke punten men service krijgt gratis of wat betaald moet worden. Dat wordt allemaal nog aan de abonnees duidelijk gemaakt. De voorzitter heeft een opmerking ten aanzien van artikel 14. Dit betreft de aansprakelijkheid van Integan. In de laatste bespreking is door hen duidelijk gezegd: we hebben ten opzichte van deze aansprakelijkheid geen probleem. Wij moeten het alleen nog administratief-technisch doorspreken met onze verzekeringsmaatschappij. Mogelijk dat dit nog enige wijziging geeft in het artikel. Wat dit artikel betreft: evenals ten aanzien van artikel 17 en arti kel 19 op een andere wijze vraagt de voorzitter machtiging om dit, als het juridisch goed is, met Integan door te spreken en eventueel wijzigingen aan te brengen die sluitend zijn, om de zaak niet verder te vertragen. Het raadslid van Wees verklaart dat de C.D.A.-fractie de gevraagde machtiging graag geeft. Geen van de overige raadsleden is hierop tegen. De voorzitter vervolgt: In artikel 16 is bepaald dat Integan het recht heeft de overeenkomst tussentijds voor alle apparatuur of een gedeelte daarvan te beëindigen als blijkt dat de betrokken apparatuur onzorgvuldig is behandeld of als er wijzigingen zijn aangebracht. Dit is een beëindiging van de overeenkomst als op zuiver technisch gebied iets misgaat. Artikel 17 is de tegenhanger. Het 3e lid geeft iets meer en daar heeft op het ogenblik Integan nog wat moeite mee. Integan zegt dat artikel 19 al de bevoegdheid geeft om in zijn algemeenheid wanneer de gemeente van mening is de overeenkomst te moeten beëindigen om dat via de rechter te doen. Dit wil het college nog doorspreken met Integan ai met de V.N.G. in hoeverre artikel 17 lid 3, gehand haafd moet worden of dat artikel 19 ons standpunt voldoende dekt. Ook voor dit punt vraagt de voorzitter machtiging om een en ander te regelen.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 47