en ik meen dat dat toen in die informele, ook in de formele verga dering besproken is en alle mensen die erbij waren bij bezoeken bij Integan ook hier duidelijk kennis van hebben kunnen nemen, en nogmaals dit is ook een van de redenen waarom wij toch prin-^ cipieel zeer zeker ook voor enquetes zijn, hier dus van een enquête hebben afgezien, omdat dit veel en veel belangrijker is. Het raadslid Mevrouw Emke reageert hierop: ■-* Ik ben het met mijnheer Looijen eens, ik geloof dat het goed is als iemand langs de deur komt en die verkoopt zijn waar, want daar komt het eigenlijk op neer. Ik geloof dat het een goede zaak is, maar wij zeggen nu wel ja te gen het voorstel. De voorzitter vraagt: zullen wij het in deze wijze houden en met de C.A.I.-commissie nog eens een keer bestuderen en in de C.A.I.- commissie en het college ook dat punt nauwkeurig onder de loep nemen en zien op welke wijze wij dit kunnen realiseren en U krijgt daar mededeling van»akkoord? Het raadslid Schouteten vraagt daarop: "Dus weer vertraging?" De voorzitter antwoordt: Vertraging mag niet. Wij moeten eerst bekijken hoe het organisatorisch opgelost kan worden. Het raadslid Schouteten vervolgt: Ik wou daar toch even op toeleggen wat de heer van Wees zojuist gezegd heeft, dat de gang van zaken zeer juist is en dat wij onderling afgesproken hebben dat we dat onder ling zouden regelen. Geen enquête en we zouden een open dag houden. Op die grond zijn wij toen doorgegaan want wij hebben toen gezegd: goed, als U dan toch eeré; een open dag wil houden. Wij zouden het zeer betreuren als wij ver traging hadden. De voorzitter concludeert dat het raadslid Mevrouw Emke ook op deze lijn zit van geen enquête houden maar deur-aan-deur reclame: trachten vooraf te regelen. Het raadslid van Wees is bang dat er misverstand blijft bestaan. Het raadslid Mevrouw Emke zegt duidelijk vooraf terwijl hij bij de andere raadsleden bespeurt een vooraf gaan aan de werkelijke uitvoe ring, met andere woorden als de opdracht al gegeven is. De voorzitter verklaart dat het gemeentebestuur wel doorgaat met het voorstel, waartoe op 24 juni 1980 al besloten is. Het is nu een kwestie van gelden beschikbaar stellen. Het punt van in principe het helemaal terugdraaien om te enquêteren vooraf of dit in principe naar voren komt, daaromtrent is 24 juni al besloten. 24 juni 1980 is besloten over te gaan tot de aanleg van een centrale antenneinrichting. Hu komt het college met het uiteindelijke voorstel om 1de gelden hiervoor ter beschikking te stellen; 2. de overeen komst met Integan te behandelen; 3« voor de verdere zorg en aanleg van de centrale antenne-inrichting een tak van dienst in te stellen; 4. de C.A.I.-commissie een wettelijke basis te geven. Wanneer U, voordat er een schop in de grond gaat, een enquête ge houden wilt zien, dan zal dit een geweldige vertraging tot gevolg hebben. De voorzitter zegt toe om de mensen middels reclame voor te houden waarmee de gemeente bezig is; dat is de promotion van het besluit, dat nu aan de orde is. Allen gaan hiermee akkoord. Hierna stelt de voorzitter de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Integan aan de orde, welke behelst het verlenen van technische bijstand bij de exploitatie van het kabelnet in Putte Op de vraag van het raadslid Mevrouw Emke wat in artikel 5 met het opsporen van "zwartkijkers" wordt bedoeld antwoordt de voorzitter dat dit mensen zijn die clandestien aansluiten, wat bij vele kabel televisienetten een probleem is. Het raadslid Looijen verklaart dat er een mogelijkheid is om in huis meerdere aansluitingen te creê'ren. Maar Integan beschikt over appara-

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 46