-6- .ste woord niet over gezegd zijn en daar komt nog bij de parlementaire- behandeling van de nota van de minister van CRM. Het college is daarom blij van de P.T.T. de ruimte te hebben gekregen om de overeenkomst met Integan af te sluiten. Putte is de 2e Nederlandse gemeente die een machtiging heeft ontvangen om beelden vanuit het buitenland te betrekken. Nadat de machtiging is binnen gekomen heeft het college verschillende zaken op een rijtje gezet, contact opgenomen met de VNG en er is een ambtelijke werkgroep naar Den Haag geweest. Daaruit zijn bepaalde adviezen naar voren gekomen die het college heeft opgevolgd. De verdere technische verfijning in samenspraak met Integan heeft ertoe geleid dat wij op een gegeven ogenblik hebben gezegd, we hebben Intercai niet nodig.Daarbij kwam dat de civiltechnische werken waaromtrent wij vraagtekens hadden, die eruit konden lichten en over hevelen naar Nederlandse aannemers die bij ons bekend zijn. Een ander punt was dat van de administratie toen bleek dat dit door de PNEM op een goedkopere wijze kon worden uitgevoerd. Een verdere uitsplitsing van het pakket van voorzieningen en service verlening zoals Integan als een "all-in-pakket" aan zijn abonnees biedt, hadden wij op dat moment niet nodig. Daarna kwamen er nog van derden adviezen binnen en op het laatst hadden wij, zoveel adviezen dat het college van de diensten van Intercai geen gebruik meer hoefde te maken. Er was ook geen overeenkomst of afspraak alleen uit voorzorg zi-jn die f 15.000,voorgesteld om in 't geval dat wij vast zouden komen te zitten, de beschikking hadden over een krediet om met Intercai mogelijk in zee te gaan. Intercai was het daarmee volledig eens en zegt akkoord, die ontwikkelin gen in Putte zijn zover gevorderd en wanneer U die verfijning zelf kunt aanbrengen en de controle op bepaalde werken in goede handen meent te hebben dan kan ik ook niet zeggen wat wij dan nog moeten doen. Deze 15.000,hebben we bespaard. Deze post kan gebruikt worden bij het kosten-baten object om sluitend te geraken. Mevrouw Emke zegt: Het is op zich een goede zaak, maar het was juist op advies van de cai-commissie Zij heeft nu echter begrepen dat dit op advies van de cai-commissie niet doorgaat, de commissie heeft achteraf besloten er geen gebruik van te maken. Ten aanzien van de opmerking om in de toekomst de prijsstijgingen aan een index te binden, is een opmerking die wij uiteraard graag notu leren. De opzegtermijn in de 2e lijn is een zaak die in het uitbatings reglement moet worden opgenomen. Dat uitbatingsreglement wordt binnen kort in de cai-commissie behandeld. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan Integan. Dit reglement zal op een later tijdstip ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. U vindt f 20,beter, het college beneden de f 20.beter. Mevrouw Emke zegt hierna: Ik vind dat je niet moet verhogen om te ver hogen. Het is een goede zaak om het tarief zo laag mogelijk te houden, maar ik vind het allemaal ontzettend eng er is zo weinig ruimte, we gaan steeds uit van 75 80 maar ik vind dit voor het begin aan de hoge kant. Ik weet niet hoe dit opgelost moet worden. De voorzitter antwoordt hierop:dat weten wij wel, wij hebben daarover een informatief gesprek gehad met de financiële deskundige van de provin ciale griffie en ook i.v.m. bevordering van de snelle goedkeuring van deze overeenkomst en de te voteren kredieten. Als in aanzet het geplande percentage in het begin niet wordt gehaald dan kunnen de kosten geactiveerd worden en in de toekomst in de bereke ning meegenomen worden. Dit systeem komt meer voor bij dit soort exploitaties wanneer men op het moment van de aanzet geen zekerheid heeft over het aantal aansluitingen, maar waarvan men in de toekomst verwacht dat het aantal zal toenemen dan zal de calculatie bij een bepaald punt na een X-aantal jaren gelijk moe ten lopen. Gaat men over dat punt heen dan komt men in de winstsfeer en dan lost zich dat vanzelf op.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 44