-5- dat wij een grotere mogelijkheid zullen hebben om inderdaad dat hoge percentage, wat gesteld is, te halen. Wij hopen natuurlijk ook van harte dat de mensen vanaf het moment dat de kabel in hun straat gelegd gaat worden, ook zo slim zullen zijn om mede aan te sluiten, daar anders, voorzitter, en ik vind dat wij daar toch zeer nadrukkelijk op moeten wijzen, de kosten bij latere aanslui ting, beduidend hoger zullen zijn. Kosten, die aanmerkelijk hoger zijn dan bij de eerste aansluitings mogelijkheid en daarmee dan zichzelf waarschijnlijk min of meer een groot financieel nadeel doen waar ze dan spijt van zouden hebben. Vandaar dat wij een zo duidelijk mogelijke campagne moeten voeren, waarbij ik dan wel begrepen heb dat wij in de komende maanden, waar schijnlijk gedurende een week, een demonstratie zullen geven in een van de horecabedrijven aan de grens, waarbij de mensen kunnen zien wat er geboden wordt. Wel, ik geloof dat het juist nu van het grootste belang is, nu wij eindelijk dit bereikt hebben, dat wij de volgende heel belangrijke stap moeten zetten, namelijk dat wij zoveel mogelijk reclame naar buiten moeten maken, in die zin dat het iets unieks is wat betreft de goede ontvangstmogelijkheid van de signalen, uitstekende beelden, praktisch storing vrij, om zoveel mogelijk aansluitingen te krijgen. Voor de rest, voorzitter, hopen wij dat we vele jaren met Integan in •goede harmonie zullen verder gaan en dat verschillende artikelen in de overeenkomsten die voor ons liggen niet of nauwelijks toegepast behoeven te worden in verband met eventele knelpunten wat betreft opvatting storings-oplossingen en andere zaken die erg negatief zou den werken. Ik spreek nogmaals mijn blijdschap uit dat wij thans na zeker 5 jaar er toe gekomen zijn om deze overeenkomst aan te gaan en het bedrag te voteren. Hierna vraagt het raadslid de Bruijn het woord: De c.a.i. een zaak die ook al enkele jaren loopt, en wij hebben daar alle begrip voor dat er toch tijd voor is genomen om het zo goed mo gelijk te regelen. Het abonnementsgeld heeft voor ons een alleszins aanvaardbaar niveau, ik deel echter de zorg van Mevrouw Emke omtrent het aantal aansluitingen, vooral in de beginperiode. Ik dacht dat dit ook een zaak zou worden van groei, dit moet groeien in de gemeenschap en ik dacht dat dit ook wel de beste reclame zal zijn dat de mensen r- gezien de ervaringen elders, pas nadien in wat grotere getallen aan zouden sluiten. Ik reken niet op 75$, gegarandeerd niet. #e ^oor-Dit moet mij van het hart. Voor de rest zijn wij blij met deze rege- zi-^br ling./lk zal trachten mevrouw Emke te beantwoorden, zij heeft een verklaartaantal vragen gesteld, die toch wel eerst beantwoord moeten worden voordat we overgaan tot de onderwerpsbehandeling van de overeenkomsten. U vraagt waarom Intercai niet ingeschakeld is, omdat daar 15.000, voor uitgetrokken is. De ontwikkelingen bij de verdere uitwerking van het raadsbesluit van 24 juni 1980 met daarbij een aantal principe overeenkomsten die zijn gesloten met de s.v. Integan gaven, naarmate wij de eindstreep naderd^ihet beeld dat er aan Intercai als afzonder lijk instituut weinig behoefte meer was. Ik heb ook enige malen tele fonisch contact gehad met de mensen van Intercai. Ik heb bepaalde punten, die in de commissie en ook in de besprekingen die B. en W. met de directie van Integan heeft gehad, naar voren traden, doorgesproken met de desbetreffende directie en die was het in feite met mij eens, want nadat wij van onze zijde een doorbraak hadden gepleegd in de rich ting van Integan, toen wij enig inzicht kregen voor wat betreft de toe kenning van de machtiging van de P.T.T. Dit was -voor ons ook een vraag punt. Wij wisten wel dat alles met veel zorg was voorbereid en ingediend en ook zeker door de mensen die hierbij betrokken waren met de nodige zorg was behandeld, maar de machtiging moet je op je bureau hebben Toen het duidelijk werd dat de machtiging kwam, gezien ook de politieke belangstelling in het land ten aanzien van kabeltelevisie en commerciële- televisie en de P.T.T. hierover niet alleen te beraadslagen heeft maar ook met een ander ministerie te maken krijgt nl. CRM en als dit in de politieke lijn komt de Tweede Kamer zal zeggen: we hebben een omroepbe stel en dat is heilig. Daar weten wij alles van en daar zal ook het laat-

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 43