-3- 7. VQonstel tot aanpassing van de 10e begrotingswi.1 zinging 1981 (aanleg tennisbanen aan de Postbaanj. Op de vraag van het raadslid Mevrouw Emke wat de onderhoudsbeurt van 7316,betekent antwoordt de voorzitter dat dit de zg. voorjaarsbeurt is die elk jaar terug komt Bij de aanleg van tennisbanen moet steeds direct met deze kosten rekening worden gehouden. Zonder dat iemand nog het woord verlangt of stemming wordt over eenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor buiten gewoon onderhoud aan de Houten Kiet lie begrotingswijziging 198"1) Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9» Voorstel tot het verlenen van een aanvullende subsidie aan het R.K. Kerkbestuur St. Dionysius voor de restauratie van de pastorie. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10. Voorstel ter zake van de aanleg en exploitatie van kabeltele visie Het raadslid mevrouw Emke spreekt allereerst een woord van dank uit aan de leden van de c.a.i.-commissie en aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit voorstel. Toch heeft zij wel enige kanttekeningen gemaakt. Zij heeft bij de stukken slechts 1 verslag gezien van de commissie en zij neemt aan dat er toch wel meer vergaderd is. Meerdere verslagen zouden de raadsleden een beter overzicht gegeven hebben en zij heeft hierom gevraagd. Voor de commissieleden is deze materie wellicht gesneden koek, maar voor de niet-leden is dat het bepaald niet. Dan punt 2: Waarom is er geen gebruik gemaakt van het Bureau Intercai, waarvoor door de Raad 15.000,is gevoteerd, op verzoek van de c.a.i.-commissieDan de stelling dat 75 80 van de aansluitbare abonnees gebruik gaat maken van deze dienst vindt zij ook heel erg optimistisch. Ervarings cijfers van ander gemeenten zouden hier wel eens niet op kunnen gaan, gezien de keuze op dit moment al in Putte, wij hebben de beschikking over 6 zenders. Waarom alsnog geen enquête. Ik heb hierom gevraagd in de raadsvergadering van 16 december. Ik heb daarvan de notulen nog eens bijgenomen. Toen heeft U mij geantwoord: de adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vraag of een enquête ge houden moet worden vormen onderwerp van een gesprek in de c.a.i.- commissie. Dat verslag heb ik gelezen. Daaruit bleek wie voor en te gen waren en toen bleek dat de commissie tegen enquete was. Ik heb gelezen, 2 waren er voor en 3 tegen. Ik betreur dat. Ik vind zeker gezien de kosten en de economische recessie dat er toch wel een en quête gehouden zou moeten worden. Punt 4: Wat gebeurt er als de gezamelijke baten niet in evenwicht zijn met de gezamelijke lasten? Dan verwijs ik naar artikel 12 van de verordening beheer en daar staat duidelijk dat er een evenwicht moet zijn. Mocht het zo zijn, dat abonnementsgelden verhoogd zouden worden, als dit een noodzaak zou zijn, dan zouden wij toch weivoor willen stellen om dit tekoppelen aan de prijsindex dus niet zomaar van zoveel tekort en zoveel verhogen. Ik heb ook gemist welke de kosten zijn voor een 2e aansluiting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 41