-2- Het raadslid Looijen merkt ten aanzien van de onder punt 9 om schreven circulaire van de vereniging landelijke contactgroepen verzetsgepensioneerden over de 4 mei-viering op: Wij zijn het met de helft van de brief van deze contactgroep eens en dat gaat met name om meer bekendheid te geven aan de 4e en 5e mei zoals dat ook duidelijk in het bijgaande bulletin is vermeld, enwlj zouden zeker willen vragen of het college misschien ook bereid is hier op in te gaan en een hoeveelheid stickers en aan- hangbiljetten te bestellen, die mogelijkerwijs dan door belang stellenden opgehangen kunnen worden. Ik krijg zo de indruk dat alleen nog maar door een kleine groep van mensen in Nederland de belangstelling ervoor opgewekt wordt. Dat het eigenlijk niet echt meer leeft vind ik eigenlijk bijzonder jammer, vooral voor de ouderen en degenen die er duidelijk zeer onder te lijden hebben gehad onder deze bezettingsjaren. Ik geloof dat het een goed ding is om in elk geval hetgeen waartoe deze landelijke contactgroep oproept in zijn brief t.a.v. het 2e gedeelte in leven te houden, dat wij dat zeker zouden moeten onder steunen middels het bestellen van enkele stickers en raambiljetten. De voorzitter antwoordt hierop: Wij zullen het meenemen en in ons college bespreken en bekijken hoe wij dit kunnen doen. Zonder dat nog iemand het woord verlangt worden de ingekomen stukken ter kennis aangenomen. 4. "Voorstel tot benoeming van een lid van de commissie algemene zaken. Uit de schriftelijke stemming blijkt dat de heer J. Nibbelink met algemene stemmen is gekozen. 5. Grondtransacties Ten aanzien van het onder punt 5 vermelde voorstel tot aankoop van een strook grond van A.J. van Oirschot is het raadslid Mevrouw Emke van mening dat de heer van Oirschot dank moet worden gezegd voor zijn bereidwilligheid om de grond voor 1,per m2 aan de gemeente te verkopen. Het raadslid looijen verklaart te hebben gezien dat er enige beuken stonden van 100 a 150 jaar oud, welke beuken gerooid zijn. Op zijn vraag of dit bij het college bekend was antwoordt wethouder Buijs dat dit het geval was, er is een vergunning aan gevraagd om deze bomen te rooien. Deze vergunning is inderdaad verleend. Het is zelfs zo dat de gemeente hem geholpen heeft omdat de Heer van Oirschot er zelf bang van was omdat ze erg overhingen naar de nieuwe woning. Dit is tijdens de onderhandelingen overeengekomen. De bomen stonden erg dicht bij het toekomstig voetpad en boven dien zagen ze er niet erg florisant meer uit. Aan de kapvergunning is wel een herplantingsplicht verbonden. Zonder dat nog iemand het woord verlangt of stemming wordt over eenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6. Voorstel tot vaststelling van de exploitatievergoedingen voor het kleuteronderwijs voor 19&0» Zonder dat iemand stemming verlangt wordt overeenkomstig het voor stel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 40